Брой 05, 2011

Тема: XVI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ

Първо заседание

На 18 и 19 април в рехабилитационната база на ССБ - хотел "Релакс" в Шипковски минерални бани, пълномощниците на XVI-то общо събрание на ССБ проведоха своето първо отчетно-изборно заседание.
От редовно избраните 57 пълномощници присъстваха 54 регистрирани, а трима бяха упълномощили свои колеги да ги представляват.
Гости на събранието бяха почетни членове на организацията, както и членове на управителния и контролния съвет от предишния мандат. Получени бяха и поздравителни адреси по повод 90-годишнината на ССБ.
В началото със званието "Почетен член на Съюза на слепите в България" официално бе удостоена г-жа Лиляна Елицина за огромния й принос за делото на хората с увреждания. Г-н Борислав Лазаров бе награден със златна значка за дългогодишния си принос и работа като председател на РСО и по повод кръгла годишнина.
След като избраха преброителите и всички работни комисии и водещи на отделните заседания, пълномощниците пристъпиха към същинската си работа.
Като с гласуване утвърдиха и предварително обявения дневен ред, те преминаха към обсъждане на отчета за дейността на Управителния съвет на ССБ през изминалия мандат 2006-2011 г.

Много съществена част от отчета бе фактът, че дейността на организацията ни - централно и по места, през този период бе съобразена с динамиката на политическия фон. Приемането на страната ни в Европейския съюз и смяната на правителството оказаха най-сериозно влияние върху начина на работа на централното и местните съюзни ръководства. Наложи се те да започнат изграждането на нови контакти и лобита, за да защитават по-ефективно правата на нашите членове. Стартира процес на промяна на националното законодателство в областта на хората с увреждания. Активно се включихме в поредица от дискусии за реформи в пенсионната и здравната система на страната. Убедихме правителството да бъдем избрани за членове на комитетите по наблюдение на европейските оперативни програми. Наложи се да усвояваме значим обем от нови знания за подготвяне на проекти и тяхната реализация.
Общата икономическа обстановка наложи стопанската ни дейност да премине от период на реализиране на серия от инвестиционни проекти към чувствително свиване на производството, намаляване на оборотния ресурс и персонала на предприятията. Петнадесетото общо събрание на пълномощниците и Управителният съвет на ССБ трябваше да вземат изключително тежки и непопулярни мерки за реорганизация на производството и преустановяване дейността на три от предприятията в системата ни.
Ръководството на Съюза на слепите в България, отчитайки заобикалящата ни действителност, трябваше да формира своята политика и да организира дейността на сдружението ни на всички нива.
Съюзът на слепите в България продължава, на национално и на местно равнище, да бъде най-авторитетната неправителствена организация, защитаваща правата на гражданите със зрителни увреждания в България.
Както на всяко общо събрание на пълномощниците, ръководството на съюза представи на вниманието им отчет, включващ различните дейности.
В настоящия момент структурата на ССБ обхваща 16 регионални и 108 териториални организации в цялата страна. В началото на 2006 г. съюзът е имал 19 248 члена, а към 01.01.2011 г. в него членуват 16 836 граждани с намалена или загубена работоспособност над 70.99% вследствие увредено зрение, от които с над 90% - 12 342, 4 488 - от 71 до 90% и 6 зрящи. Жените са 9 094, а мъжете - 7 742.
Съпоставени 2009 и 2010 г. - най-голям спад на съюзни членове има в РСО: София – със 753, Монтана – 403, Стара Загора –331, Варна – 307; а завишение в РСО: Благоевград – 26, Кърджали – 18, Плевен – 19 и Пловдив с 27 съюзни членове.
Твърде тревожни са отчетените данни за преобладаващата възрастова група съюзни членове - над 60 години, както и за ниския образователен статус.
От общия брой на съюзните членове тези на възраст над 60 години наброяват 12 352, а броят на висшистите е едва 862.
На проведените отчетно-изборни общи събрания на регионалните организации са избрани 57 пълномощници за XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ, от които 26 жени. От избраните пълномощници за радост едва 3-ма са с основно образование, 19 са със средно, 5 са с полувисше и преобладаващата част от 30 са с висше образование. Средната възраст на пълномощниците е 59 години.
Съставът на пълномощниците на XVI-то ОСП е обновен със 17 души, което представлява 29.8%.
За да дадем обективна оценка на възрастовата структура на ръководните ни кадри на всички нива, трябва да имаме предвид, че средната възраст на членовете на организацията е около 67-68 г. Това обстоятелство влияе върху изборния процес и слага своя отпечатък върху дневния ред от проблеми за решаване от организацията.
През следващия мандат е необходимо да се създадат условия за активно включване в съюзния живот на по-млади членове и последващото им позициониране в ръководните органи.
В отчета присъстват данни за проведените заседания на XV-то общо събрание през отчетния период, както и обсъжданите на тях въпроси.

Отчетена бе и правозащитната дейност на Съюза на слепите като една от основните дейности, обуславящи съществуването на организацията.
Най-значимото събитие през изтеклия мандат за хората със специфични възможности е приемането от Организацията на обединените нации на Конвенцията за правата на хората с увреждания през декември 2006 г. Нашата организация чрез представителите си в борда на Европейския съюз на слепите и Комисията по човешките права към него се включи в световния диалог по повод изработването на този фундаментален договор за нашите права.
Ръководството на ССБ счита, че резултатът от положените усилия е много добър и в перспектива главната му задача, заедно с останалите национално представителни организации на хора с увреждания, ще бъде транслиране и развитие на нормите от Конвенцията в националното ни законодателство. В тази връзка бяха проведени срещи и преговори с отговорни фактори от държавната власт с цел лобиране в полза на ратифицирането от българското правителство на Конвенцията. В резултат на тези усилия през месец август 2007 г. България подписа Конвенцията и факултативния протокол към нея, с което демонстрира намерение за последващото й приемане съгласно процедурите в нашето законодателство. Настоящият премиер пое ангажимента в рамките на мандата на неговото правителство да се пристъпи към ратификация на този международен пакт и синхронизиране на националното ни законодателство с него. До настоящия момент той е приет от 16 европейски държави. Нашата увереност, че ще бъдем свидетели на ускорен темп на положителни промени в страната нараства и от обстоятелството, че първият международен договор, който Европейският съюз ратифицира като общност е тази конвенция.
С цел гарантиране правото ни на достъп до информация в продължение на десет години участваме в рамките на Европейския съюз на слепите в приемането на резолюции и периодични кампании за въвеждането на брайловата азбука при изписване на наименованията на лекарствените средства върху опаковките. През отчетния период Европейската комисия прие директива, с която въведе стандарти за брайлови надписи и задължителното им полагане. Всички сме свидетели, че този процес стана необратим и в нашата страна.
Като национално представителна организация, в партньорство с останалите 19 НПО, Съюзът на слепите системно изработваше единни становища по дискутирани нормативни актове, стратегии, социални програми и други държавни документи, регламентиращи различни аспекти от многообразния живот на хората с увреждания.
Организираха се пресконференции, протестни митинги, лобистки кампании, антидискриминационни акции и други масови публични изяви.
В рамките на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - орган с консултативни функции към Министерски съвет, нашата организация продължава да се стреми да влияе активно при изработването на националното законодателство, регламентиращо социалната политика в страната.
Най значимите въпроси, обсъждани през изминалия мандат са:
- проект на Стратегия и план за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за периода 2008-2015 г. и годишните отчети за нейното изпълнение;
- годишни национални планове по заетостта;
- проекти за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за социално подпомагане, Закона за здравето и правилниците за тяхното прилагане;
- проект на стратегия за трудова заетост на хората с увреждания;
- проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания;
- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за условията и реда за производство, внос, продажби и поддържане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания;
- проект на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и Методика за извършване на медицинската експертиза;
- обсъждане на форми и определяне на представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания в комитетите по наблюдения на европейските оперативни програми;
- приемане на модел за социално-медицинска оценка на хора с увреждания в неработоспособна възраст и проект на необходимите законови промени за осъществяване на модела;
- изменение и допълнение на Наредба 4 за реда за възстановяването на 50 на сто от внесените осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания;
- програма от антикризисни мерки относно статуса на живот на хората с увреждания и комплекс от мероприятия за финансово стабилизиране на специализираните предприятия и кооперации за трудова реализация на хората с увреждания;
- представяне и обсъждане на пенсионната реформа с управителя на НОИ и проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване;
- изработване на становище за статута на Агенцията за хората с увреждания в рамките на предстоящата административна реформа.
Като неуспех е отчетено допускането МТСП да отнеме правото на ползване на безплатни билети (два пъти годишно) за автобусен транспорт от хора с увреждания.
Запазена беше обаче интеграционната добавка, без обвързването й с подоходен тест, с което бе гарантирано правото на 14-15 хиляди наши членове.
Не беше допуснато обвързването на правото на помощни технически средства с подоходни критерии.
Отчетено е постигането на повишаване на гарантирания минимален доход от 55.00 на 65.00 лева и увеличаване на всички плащания, представляващи процент от него. В отчета е написано, че "този ръст е крайно неудовлетворителен и изисква да продължим усилията си за чувствителна промяна на гарантирания минимален доход", но на практика той е меко казано смехотворен и не би трябвало подобни цифри да фигурират въобще в отчетната дейност на Съюза.
Много беше направено за подобряване на достъпността на архитектурната среда в по-големите градове на страната, но въпреки това условията за придвижване на незрящите и достъпността са меко казано отвратителни.
През отчетния период председателят на ССБ участва в работата на 55-60 работни групи, кръгли маси, семинари и други форуми, където изразяваше позицията на нашата организация по дискутираните проблеми и настояваше за бързото вземане на необходимите решения по тях.
По отношение на рехабилитационната дейност и помощно-техническите средства за изминалия мандат е отчетен придобитият статут на национално-представителна организация от НЦРС Пловдив през 2009 г., както и придобитият от центъра лиценз за професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България.
По този начин в него незрящите хора получиха възможност да се обучават в 10 вида различни професии, като чрез различни проекти центърът успя да осигури модерна материална база, необходима за процеса на обучение.
През периода от услугите на центъра са се възползвали над 1200 членове на ССБ и техни близки.
Едновременно с това бяха разкривани дневни центрове за социална рехабилитация в страната. От 2006 до 2011 година такива бяха разкрити в градовете Бургас, Шумен, Габрово, Русе, Перник и София.
Успешно продължават да развиват дейността си центровете в Сливен, Ямбол, Варна, Добрич и Тополовград.
В същото време въпросът за помощно-техническите средства от 20 години стои открит, чакайки своето решение. Въпреки че вече сме пълноправен член на ЕС, в страната ни липсва държавен фонд, покриващ себестойността на качествените технически средства, а за съжаление незрящите са с твърде ниска покупателна способност. Въпреки че се търсят различни форми на контакт с вносители и производители, резултатите в момента са крайно неудовлетворителни.
Немалко място в отчета е отделено и на издателската дейност на ССБ, както и на предоставяните различни възможности и форми за достъп до информация. Отдадено бе дължимото на малобройния редакционен екип на списание "Зари", като е споменато удостояването му с грамота от Съюза на българските журналисти, издаването на юбилеен брой във връзка с 60-годишнината на списанието в края на 2010 и проведеният конкурс за написване на есе.
Дейността на звукозаписното студио на ССБ, отчетена в цифри е:
- брой на читателите в страната - 1050;
- нови заглавия - 602;
- възстановени заглавия от "Златния фонд" - 576;
- общият брой на заглавията на дискове от момента на въвеждане в експлоатация на обновеното студио през 2003 г. е 1872;
- произведени са 46 500 диска;
- централната фонотека е обслужила 4 250 читатели;
- регионалните ни фонотеки са обслужили 18 680 читатели.
Организацията ни има десетилетни традиции в областта на художественото творчество. През отчетния период с певческо и инструментално изкуство системно са се занимавали 300-350 съюзни членове. Те са участвали общо в 873 публични изяви. Наши самодейци са наградени с високи отличия за участие в национални и международни фестивали, а най-добрите ни състави, с подкрепата на ССБ и спонсори, успяха да издадат компакт-дискове със свои изпълнения. През отчетения период Съюзът на слепите е изразходвал за художествено-творческа дейност 175 000 лв.
В отчета намира място и спортната дейност на ССБ, като са споменати всички по-изявени наши спортисти, проведените спортни състезания, както и начините за популяризирането на различните видове спорт сред незрящите чрез федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
В настоящия отчет се потвърди крайно неудовлетворителният процент реализирали се на пазара на труда членове на организацията ни. ССБ осигурява частична заетост по граждански договори ежегодно на 125 незрящи, в т.ч. 108 председатели на ТСО, 1 председател на РСО и 16 председатели на РКС. Изплатените за периода средства са в размер на 396 000 лв. През отчетения период с помощта на ръководствата на РСО са осигурени работни места на 264 съюзни членове.
По отношение на социалното подпомагане се отбеляза, че през периода парична помощ от ССБ са получили 6 162 членове на обща стойност 228 943 лв. Натурално подпомогнатите са 34 890 съюзни членове. По проект "Помощ за зимата на зрително затруднени лица в тежко икономическо положение", финансиран от Фонд "Социално подпомагане" към МТСП, през 2008 година са подпомогнати с хранителни продукти на обща стойност 37 300 лв. 1865 съюзни членове. Включените в патронажно обслужване са 2 288. Настанените със съдействие на ССБ в специализирани домове са 401 човека.
Изплатените през периода 2006-2010 г. стипендии, средно годишно на 90 студенти във ВУЗ, са 123 057 лв. На основание решение на УС на ССБ на 6 работещи интелектуалци са осигурени сътрудници. Изплатеният от ССБ фонд "Работна заплата" за тази услуга е 95 812 лв.
През изминалия мандат ССБ продължи да работи в Европейския и в Световния съюз на слепите, и в Балканския консултативен съвет. Сдружението ни продължи да развива добри партньорски отношения със сродните организации от Англия, Испания, Франция, Русия, Италия, Швеция, Румъния, Сърбия, Македония и други.
Съгласно правилника за бюджета на ССБ приходоизточниците за финансиране на сдружението са субсидия от държавния бюджет и приходи от: наеми, членски внос, продажба на ДМА, дарения, съвместна дейност и др.
За отчетния период за дейността на организацията е било планирано изразходването на средства в размер на 6 049 658 лв., като реално са изразходени 5 677 540, което представлява изпълнение 93.84%. Централно управление на ССБ допълнително е осигурило чрез 12 проекта за различни аспекти от дейността ни общо 1 027 257 лв.
За много високи постижения в областта на осигуряване финансирането на дейността на структурите ни в отчета са откроени Регионалните съюзни организации: София, Стара Загора, Бургас, Сливен, Кюстендил, Варна, Плевен, Пловдив, Монтана, Дряново.
В обсъждането на отчета пръв се включи Николай Тодоров, който от позицията си на човек в активна възраст призова Съюза в бъдеще да прави всичко възможно за привличане на млади хора в своите структури, така че те да са заинтересовани от членството в организацията и да имат желание дейно да участват в нейния живот.
Повечето от последвалите изказвания бяха насочени към привличането на младите хора, към тяхното приобщаване към дейността на Съюза на слепите в България - тенденция, започнала още от края на миналата година, особено на фона на нарастването на възрастовата граница на ръководния и членския състав.
В противовес на изказалите се г-жа Бинка Монева, председател на РСО Бургас, изтъкна факта, че в момента председател на териториалната организация там е 24-годишна, което впрочем е направо учудващо, предвид склонността на дългогодишните ръководни кадри по места да узурпират ръководните привилегии за себе си.
Не за пръв път в публичното, вярно, нашето си публично пространство се чуват критики, отправени към поддръжката и структурирането на сайта на ССБ и призиви да бъде положено по-голямо старание той да бъде по-достъпен и редовно да се обновява. Други изказвания бяха в подкрепа на отчетената международна дейност, както и за дейността на звукозаписното студио. В същото време Катя Кряжева призова за по-активен и настойчив натиск върху правителството за повишаване на доходите на хората с увреждания. Към по-агресивен подход призова и г-н Иван Крумов, особено когато става въпрос за възможностите за намиране на работа на младите хора.
Обобщавайки изказванията, г-н Долапчиев подчерта, че в момента диалогът с настоящото правителство е изключително тежък и че всяко едно, дори и най-малко завоевание и достижение се постига с цената на неимоверни усилия, спорове и енергия, тъй като чуваемостта е много слаба, а финансовият ресурс на фона на всеобщата икономическа криза е твърде ограничен. В заключение той призова да се поставят реални и осъществими цели.
След гласуване отчетът за дейността на Управителния съвет на ССБ за петгодишния период беше приет.
Финансовият отчет на ССБ за 2010 г. също бе приет без коментари, след което пълномощниците преминаха към обсъждане на отчета за дейността на Контролния съвет за 2006-2011.
Обсъждането започна с прочитане на декларация от членовете на Контролния съвет, в която те изразиха своето становище и позицията си по така представения отчет.
Те категорично декларираха, че отчетът не е обсъждан и приеман на заседание на КС на ССБ, както е редно, съгласно изискванията на чл. 15 от Наредбата за дейността на контролните органи на ССБ. В декларацията членовете на КС заявяват, че отчетът не е представян и съгласуван с тях нито писмено, нито устно, а е резултат от еднолично решение и действие на председателя на Контролния съвет на ССБ. Именно този факт членовете на КС изтъкваха като причина за невъзможността си своевременно да изразят мнение и позицията си по вида и съдържанието на отчета.
В декларацията се казва още:
"Поставени сме от председателя на Контролния съвет на ССБ, некоректно, пред свършен факт. Това се случва за пръв път в съвместната ни работа от началото на мандата."
Членовете на КС декларираха становището си, че отчетът е непълен поради липсата на информация в него за първите 4 години от работата на КС, тъй като пред пълномощниците бе представен отчет за периода 2010-2011 г.
Те подкрепиха информацията за работата им през последната година от изтеклия мандат с допълнението, че в нея липсвала и информация за проверките в РСО Смолян и в "Успех-Комерс" ЕООД Пловдив, а по отношение на изразеното в отчета становище относно докладна записка на председателя на съюза, с която е взето решение за намаляване възнаграждението на председателя на КС, членовете на КС считат, че това не е предмет на настоящия документ. Въпреки всичко, те определят това като "некоректно" и като "посегателство върху независимостта и ефективността на контролната дейност на ССБ", независимо от кадровия състав и от това кой е председател на ССБ и на КС.
Членовете на Контролния съвет считат, че в така представения отчет има несъответствия с нормативната база и не е удачно използването на понятието "Конференция", което би трябвало да се замени с понятието "Регионално събрание на пълномощниците", съгласно текстовете от устава на ССБ.
Декларацията е подписана от четиримата членове на контролния съвет: Бончо Бонев, Емил Узунов, Венцислав Христов и Александър Гогов.
Действително отчетът на Контролния съвет започва с уговорката, че XV общо събрание на пълномощниците на ССБ ежегодно е приемало едногодишните отчети на КС и че ако не всички пълномощници, то 80 процента от тях са информирани за съдържанието на тези материали, а останалите също са информирани в качеството си на заемащи едни или други длъжности в структурите на ССБ.
В интерес на истината отчетът като цяло звучи малко лековато и е написан в малко иронично-саркастичен стил що се отнася до проверката, извършена в Бургас по сигнал от съюзен член. В него присъства и информация за касирано регионално отчетно-изборно събрание на пълномощниците в РСО Силистра и частично касирано от КС регионално събрание в РСО Дряново.
Дейността на всички РКС в отчета е определена като много добре извършвана, с нужната отговорност и при спазване на вътрешно съюзните нормативни документи. Към отчета бяха приложени някои документи – жалба, протокол, молба-декларация и други документи, отнасящи се единствено до оперативната работа на контролния съвет, по което неговите членове също изразиха становище в своята декларация, считайки го за нецелесъобразно.
Отношение по темата взеха Иван Крумов и Николай Тодоров, които разкритикуваха непълнотата на представения отчет, а от своя страна г-н Бончо Бонев разясни че времево не е останала технологична възможност за своевременна реакция от членовете на КС, като отрече наличието на какъвто и да било антагонизъм между тях и председателя на КС. По този начин единствената възможност да се реагира е била внесената декларация, за която впрочем, по думите на г-н Бонев, председателят на КС г-н Алексиев е бил своевременно уведомен.
Възникналата ситуация породи бурни дебати относно това трябва ли да бъде подложен на гласуване отчетът в този му вид и доколко това е в съответствие с нормативните документи, след като контролният съвет на това отчетно-изборно заседание е длъжен да отчете дейността си за период от 5 години. Сред всички изказвания превес имаха тези против приемането на отчетния доклад.
След множество изказани мнения, предложения и аргументи XVI-то общо събрание реши:
1. Приема за сведение декларацията на членовете на контролния съвет.
2. Поради обстоятелството, че отчетът на контролния съвет не е приет на заседание на органа и не обхваща дейността за отчетните 5 години, не приема внесения от председателя на КС Маньо Алексиев отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ.
При издигането на кандидатури за председател на Съюза на слепите в България единствената такава бе кандидатурата на Васил Долапчиев, който бе и преизбран за своя четвърти мандат с 52 гласа "за" и 4 "против".
Единствена бе и издигнатата кандидатура на избрания председател на Контролния съвет на ССБ Емил Узунов, който получи 54 гласа "за" и 3 "против".
Общото събрание реши: Управителният съвет на ССБ да се състои както досега от 11 човека, а КС от 5.
След като бяха издигнати 15 кандидатури за членове на Управителния съвет на ССБ, постъпи процедурно предложение издигането на кандидатури да бъде преустановено, което пълномощниците подкрепиха с гласа си.
За членове на Контролния съвет на ССБ издигнатите кандидатури бяха 6.
След тайното гласуване, преминало само в един тур, при което не се стигна до балотаж, беше избран Управителният съвет на ССБ в следния състав:
Председател Васил Долапчиев и членове: Методи Андонов, Дина Желева, Любомирка Лазарова, Тодор Радев, Стефан Данчев, Борислав Лазаров, Велик Атанасов, Мария Картулева, Асен Алтънов и Павлин Ангелов.
Контролният съвет през следващия мандат ще работи в състав: председател Емил Узунов и членове: Александър Гогов, Невяна Сотирова, Иван Бакърджиев и Милчо Поружанов.
Общото събрание утвърди бюджета на ССБ за 2011 г., като на основание чл. 16, ал. 3 от Правилника за бюджета на Съюза на слепите в България упълномощи управителния съвет да извършва промени по него.
Приета беше и програмата за дейността на ССБ за периода 2011-2016 г.
Предложението на Николай Тодоров да се помисли за промяна на структурата на организацията и преминаването й от тристепенна към двустепенна, с цел по-голяма гъвкавост при работата и при реализирането на дейността й, не срещна отклик у пълномощниците. Не беше прието и предложението му аудиоматериалите от заседанията на ОС на ССБ да бъдат качвани на сайта на Съюза. Прието беше предложението на Иван Янев да бъде извършен цялостен анализ на съюзното имущество, за да се получи пълна картина за собствеността на ССБ, което бе добавено към програмата.
Като цяло пълномощниците определиха програмата за дейността на ССБ като добра, достатъчно изчерпателна и обхващаща цялото многообразие от дейности на организацията, след което тя бе приета.
След това председателят Васил Долапчиев запозна пълномощниците с мероприятията, предвидени за отбелязването на 90-годишнината на ССБ.
Като начало всяка една от регионалните организации е приела своя програма за юбилея, включваща различни мероприятия, част от които вече са стартирали.
На централно ниво годишнината се отбелязва първо като различни видове информация – публикации в сп. "Зари", оптимизация на сайта и редовното му обновяване с разнообразна информация. Отделно вече има назначен специалист, който ще бъде консултант и помощник на незрящите в усвояването на новите информационни технологии. Разработени са 5 проекта, 2 от които са свързани с най-популярните видове спорт сред незрящите. Пред програма "Култура" към столична община е разработен проект на стойност 50 000 лв. за финансиране на национален фестивал на художественото творчество. Разработен е нов и обогатен вариант на брошурата "Когато сте с хора без зрение", която да се разпространява в големи търговски обекти, мобилни оператори, бензиностанции и други посещавани от гражданите места. Подготвя се и викторина от 90 въпроса, свързани с историята и дейността на съюза, в която да вземат участие членовете на организацията от цялата страна. Планирано е провеждането на национално съревнование по брайлова грамотност, както и изложба от произведения на наши членове, която ще се организира в Пловдив и в София. Все още не е осигурено финансирането на други две мероприятия, едното от които е "вечеря на тъмно", на която да бъдат поканени представители на Народното събрание, Министерски съвет, Столична община, наши партньори от неправителствени организации и представители на медиите. Целта е да бъде отправена една провокация към хората, които в по-малка или по-голяма степен решават съдбата ни.
Освен това се планира да бъдат наградени различни институции, допринесли по някакъв начин за нашата интеграция в обществото, със специално изработен плакет.
Кулминацията на честванията ще бъде тържествено събрание-концерт с участието на всички активисти на съюза, който ще се проведе в София, а за негов патрон е поканен премиерът на Република България. Средствата за това мероприятие вече са осигурени по проект.
Тази година в комисията по жалбите към XVI-то общо събрание на пълномощниците нямаше постъпили жалби.
На първото заседание на Шестнадесетото общо събрание на пълномощниците дискусията за стопанската дейност на ССБ не беше така гореща и задълбочена, както е била на предишни заседания. Дебатът по тези проблеми се проведе в рамките на точката, в която се разглеждаше дейността на търговските дружества на Съюза на слепите през 2010 г.
Както и на предишни заседания на общото събрание г-н Стефан Пенчев – пълномощник от РСО Русе, беше предоставил на вниманието на общото събрание писмена декларация, в която отново потвърди констатациите си за тежкото състояние на стопанската ни дейност. И този път той поднови предложението си в срок от една година на заседание на общото събрание да се посвети отделна точка на проблемите на стопанската дейност във всичките й аспекти и ако това е необходимо на него да се вземе решение и за нейното закриване.
Пламен Семов - пълномощник от Дряново, изрази своята неудовлетвореност от начина, по който е поднесена информацията за стопанската дейност на Съюза на слепите. Според него в материалите на Петнадесетото общо събрание на нея са били посветени 40 страници, а сега тя е сведена само до 4. Той изрази мнение, че тази информация е крайно непълна и неточна. От така поднесения материал не може да се добие цялостна представа за истинското състояние на стопанската дейност като цяло, поради което той предложи информацията по този въпрос да не бъде приета от пълномощниците на общото събрание.
Г-н Иван Крумов - пълномощник от Плевен, също смята, че информацията наистина е непълна, но тя няма и с какво да се напълни и именно поради това трябва да бъде приета. Що се отнася до това дали да има или да няма стопанска дейност според г-н Крумов тя така или иначе си съществува и работата е там, че тя трябва да се рентира по-добре.
Иван Янев, пълномощник от София: "Аз не съм против това да има стопанска дейност, но тя трябва да е рентабилна". Според него, ако нямаме защитена заетост, ние не можем да съществуваме на свободния пазар.
"Като чета, че съюзът има кредити и че съюзът губи от тази стопанска дейност как да подкрепя нейното по-нататъшно съществуване? Сантиментите са едно, а реалностите друго нещо. Ако предприятията в София и Варна се самоиздържат, нека си съществуват, но да се поддържа изкуствено нещо, което влече надолу всичко останало просто няма смисъл."
Неговото предложение е имотите на Съюза на слепите, които съществуват, да се превърнат в печеливш фонд.
Становището на г-жа Лиляна Елицина - пълномощник от София, е, че без намесата на държавата ние не можем да решим проблема със стопанската дейност. Тя много разчита на това, че, след като се приеме стратегията за заетост на хората с трайни увреждания, правителството би могло да реагира адекватно. И вече тогава ще трябва да се направят анализи и да се реши по какъв път ще се поеме.
Своето мнение по тази проблематика изрази и председателят на Съюза на слепите г-н Васил Долапчиев:
"Въпросът със стопанската дейност е моята най-голяма болка. Израснах в тези предприятия, бил съм ръководител повече от 10 години, видял съм апогея на стопанската дейност… Въпросът наистина е много комплициран. Стратегията за заетостта на хората с увреждания е първият държавен документ, който по някакъв начин третира този проблем. Далеч съм от мисълта, че тя ще го реши. Пътят, който предстои да се измине ще бъде много дълъг и труден.
В стратегията ясно е разписано, че някога системата от специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания е съществувала единствено благодарение на волята на държавата, на данъчните преференции, на кооперацията с други предприятия от държавния сектор и на монополните производства.
През последните 20 години тази система се разруши, т.е. тези предприятия не могат да бъдат спасени по друг начин, освен като тръгнат по пътя на свободната конкуренция и на инвестициите. В тези условия, за да има стопанска дейност, пътят е инвестиции. Ние тръгнахме по този път, но нашият ресурс към 2000-та година беше изчерпан, т.е. съюзът нямаше собствени оборотни ресурси, за да направим един инвестиционен процес в трите сектора, които имаме. Така се наложи да се прибегне до кредитите. Това е едната драма на организацията, а другата е, че няма в света фирма, която да развива едновременно филтри, електроинсталационни изделия и метален амбалаж. Направихме няколко инвестиционни проекта, които за съжаление, било защото бяха закъснели, било защото тоя тип предприятия нямаха пазарен шанс, се оказаха неуспешни. Изключение правят проектите във филтърното производство. Ние живеем с много илюзии, че имаме огромно имане, това за жалост не е вярно. Сградният ни фонд е промишлен фонд. Той се амортизира много лесно, а и няма търсене на подобен тип активи, поради това той ежедневно губи от стойността си. При нас единственото ценно нещо е земята в София, Пловдив и Варна. Как да се трансформира този фонд в нещо по-доходоносно - това според мен е въпросът, който за в бъдеще трябва да се разглежда по-често.
Не са разпродадени никакви имоти и затова с финансите на съюза и с приходите, които реализираме от наеми, постъпващи в холдинга, се опитваме да обслужваме и кредитните си задлъжнялости. Не е време днес да ликвидираме стопанската дейност, тъй като банката, на която сме длъжници, веднага ще си поиска парите и тогава не ние, а тя ще пристъпи към разпродажба на наши активи и то на безценица. На този етап трябва да положим големи усилия да крепим стопанската дейност. Предстоят ни много тежки разговори, много тежки анализи, включително привличането и на външни анализатори на пазара на недвижими имоти. Наистина ситуацията е много тежка.
При условие, че в последните две години ние преустановихме всякакви инвестиции, стопанската ни дейност за съжаление ще продължи да вегетира. След като ние се отказахме да инвестираме, не виждам какъв е шансът на тези предприятия.
Мога да кажа, че когато коментираме тази тема е необходим голям реализъм и наистина сериозна прагматика без никакви излишни емоции. Ако трябва ще закриваме поетапно - да, поетапно. Ще трябва да се преценява много сериозно. Онова, което има някакъв шанс за година, за две, за три ще трябва да остане да продължи да се бори на пазара, да се пробва. Дай Боже да доживеем онова време, в което съответно ще можем да създаваме такива предприятия.
Има една друга голяма дилема, която вероятно през този мандат ще стои на масата - дали тези предприятия ще трябва да се трансформират в ресурси, защото вече е ясно, че собствеността не е панацея, това е една друга нова илюзия. В материала, който беше разглеждан през 2007 г. и който 70% от вас са чели, също правихме анализи, от които беше видно, че ние дори и да можехме да освободим финансовия си ресурс не знаехме какво да го правим в момента. Инвестирането в търговски обекти вече не е доходоносно. Не е доходоносно и инвестирането в офис-сгради. Към момента в София има над 200 000 кв.м. свободни площи офис-сгради, над 400 000 кв.м. свободни търговски площи. И такава е картината и в България като цяло.
Поради това много от анализаторите вече твърдят, че днес най-доходоносното средство е ресурсът "Пари". Ние не сме подготвени, нямаме опита, нямаме компетенциите да управляваме ресурса "Пари".
Най-ценното нещо, нещото, което днес най-много се търси на пазара, това са парите. Световната криза не е криза на ресурси, а е криза на ефективни, доходоносни производства. В света пари има много, но те не се движат, стоят и чакат, защото пазарът, икономическата ситуация не могат да им предложат доходоносен бизнес. И затова се оказва, че е много по-добре да си държиш паричките в облигации и ценни книжа, които гарантират пет-шест процента лихва, отколкото да се бухнеш в някое производство, което едва вегетира.
Така че много от темите, които предстои да разглеждаме са много дълги и много сериозни, и ще трябва да трупаме опит, да се учим в движение. Това са нови неща за нас и ще трябва да търсим и хора, които са много по-знаещи от нас, за да можем да търсим спасението на Съюза. Може дори да се окаже, че разпродажбата на активите на по-ниски цени и акумулирането по този начин на ресурс, който да се възпроизвежда чрез различни финансови инструменти би било печелившо в сравнение с тоталната им загуба.
Няма решение на този въпрос. Трябва да го търсим заедно. Дълбоко съм убеден, че хората, които трябва да го решаваме сме тук на тази маса."
Така председателят на Съюза г-н Долапчиев отговори на някои поставени, както и на редица все още незададени на глас въпроси, свързани изцяло със стопанската дейност. За съжаление нашите стопански деятели изобщо не взеха отношение по толкова наболелия проблем – точката, свързана с дейността на търговските ни дружества.
Непосредствено след на практика програмното изказване на председателя на съюза думата взе г-н Маньо Алексиев - вече бивш председател на контролния съвет. Той припомни на пълномощниците миналите години, когато под ръководството на г-н Долапчиев са правени много анализи на стопанската дейност и когато са вземани различни решения с обещанието, че в бъдеще ще продаваме нашата продукция, дори и в чужбина, но нищо от това не се е реализирало. Как ще развиваме стопанска дейност, като теглим кредити, а сега, след като сме затънали до гуша, ще разпродаваме предприятията, за да ги погасяваме. Г-н Алексиев изрази становище, че виновникът за сегашното тежко състояние е не друг, а председателят на Съюза на слепите. Особено недоверие г-н Алексиев изрази по отношение на създаденото през миналата година сдружение между плевенското предприятие на ССБ и двете други дружества от сферата на производство на метален амбалаж. Според него проблемът е в това, че в ръководството на Съюза на слепите има "десетина души, които са обвързани материално, които са пряко заинтересовани и заради които вече няма стопанска дейност, а сега пак заради тях ще бъдете принудени да гласувате тя да продължи да вегетира, за да можем да източваме борси и други помещения, които даваме под наем, за да не ни затворят банките."
След това думата отново взе г-н Крумов. Според него Европейският съюз няма никакво отношение към инвалидите. Той дотира селскостопанските производители, но за инвалидните организации, за тяхната интеграция и особено за стопанската им дейност не дава нищо. Ние имаме европейски депутати и трябва пред тях много остро да поставим този проблем. Непростимо е да се дава само на здравите възможност да се развиват. Трябва да стане ясно, че протекции са нужни не само на земеделските производители, а и на хората с увреждания, защото без такива протекции инвалидите няма да могат да се интегрират в обществото. Това трябва да се втъкне на нашите евродепутати, а те трябва да го втълпят и на останалите. „Макар че знам, че това е много трудно, ама не може така лесно да се отказваме и да казваме, че няма да има стопанска дейност, не бива да правим това, аз съм убеден, че инвалидите по зрение трябва да работят, а те могат!” Според г-н Крумов анализи е задължително да се правят, но това събрание в никакъв случай не трябва да взема решение за закриване на стопанската дейност.
Методи Андонов - пълномощник от Варна, също се присъедини към предложението да не се решава сега въпросът със стопанската дейност, а да се седне и да се разсъждава в правилната посока, а щом се разсъждава в правилната посока ще се намерят и добри решения.
Веселина Стоилова - също пълномощник от Варна, зае позиция, че задачата на това общо събрание не е да се решава дали Съюзът на слепите да продължи да има или да няма стопанска дейност. Според нея това е реалността, поради което трябва да се приеме отчетът за дейността на търговските ни дружества.
Въпросите, по които досега се говореше за младите хора и трудовата заетост, това ще бъдат в бъдеще основните задачи на ССБ. Във връзка с приемането на стратегията за заетост на хората с увреждания тя смята, че в нея именно е указан европейският път на решаване на тези проблеми. В съответствие с това и ние ще трябва да вземем решения дали нашите предприятия да започнат да функционират като защитени предприятия, които осигуряват защитени работни места или те да продължат опитите си да се конкурират на свободния пазар. Ние трябва да направим този избор.
Ние трябва "да използваме всички механизми, които съществуват - като субсидирана заетост, като квалификация на хората с увреждания, защото е много трудно да се уреди наемането на човек с увреждания на работа, защото в крайна сметка ние сме хора с намалена работоспособност и никой работодател няма просто така да наеме някого на работа, само защото това е човек с увреждания, който не може стопроцентово да се конкурира с останалите, защото е човек с определен процент намалена работоспособност. И затова е Европа, и затова са различните европейски програми за насърчаване на заетостта на хората с увреждания. Светът е тръгнал към субсидирана заетост. Затова са много малко хората, които сами се реализират на така наречения първичен пазар или имат собствен бизнес. Това са единични случаи, уникати и затова по-голямата част от хората с увреждания се нуждаят именно от субсидирана заетост."
След това толкова емоционално изказване, въпреки настоятелните призиви на водещия заседанието и някой от стопанските ръководители да вземе отношение по поставените въпроси, дискусията приключи и се премина към приемане на решенията.
С гласовете на пълномощниците бяха взети следните решения:
Общото събрание приема информацията за дейността на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД през периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г. Отчетеният финансов резултат от дейността на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД да се отнесе в резерви в съответствие с изискванията на международните счетоводни стандарти. Решението се прие с 51 гласа "за" и 2 "против".
Предложението на г-н Пенчев на следващото общо събрание да бъде внесена точка от дневния ред "Анализ на стопанската дейност и последващи решения за нейното бъдеще" също бе прието съответно с 32 гласа "за" и четирима "против".
Общото събрание прие и информацията за дейността на "Релакстур ССБ" ЕООД за периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.
В отчета за дейността на Съюза на слепите в България за петгодишния мандат на Петнадесетото общо събрание е посочено, че в почивните бази на организацията в Обзор и Шипковски минерални бани са възстановявали своето здраве 3 485 съюзни членове. Със съдействието на териториалните и регионални организации преобладаващо групово са почивали в санаториуми 1902 членове на съюза.
Ръководството на ССБ и "Релакстур ССБ" ЕООД положиха много усилия да подобрят условията за отдих и възстановяване на здравето на нашите членове в почивните бази в Шипковски минерални бани и град Обзор.
През отчетния период всички акумулирани средства от дейността на базите бяха реинвестирани в тях. Като успех трябва да отбележим спечеления проект за основен ремонт на хотел "Релакс" – Шипковски минерални бани, финансиран от Социално-инвестиционния фонд към МТСП на стойност 315 000 лв. Съгласно изисквания на програмата ССБ осигури като свое участие допълнително 80 000 лв.
Като препоръка за бъдещото развитие на рехабилитационните бази на Съюза на слепите трябва да се приеме заключението, че процесът на подобряване условията за почивка и разширяване на предоставените услуги в тях трябва да продължи и през следващия мандат с цел привличане на повече клиенти.
По традиция на първото заседание на новоизбрания състав на пълномощниците на Общото събрание на Съюза на слепите в България се разглежда точка за приемане на изменения и допълнения на устава на организацията. Традицията беше спазена и този път.
Читателите на списание "Зари" вече бяха информирани за проведените във всички регионални съюзни организации обсъждания на действащия устав и формулирането на предложения за неговото усъвършенстване. След като набраните становища и предложения бяха представени в Централно управление на ССБ, специално избрана от управителния съвет комисия беше ангажирана с анализ, обобщаване и оценка на направените предложения. Резултатите от дейността на комисията бяха докладвани на заседание на управителния съвет, който се запозна с всички направени предложения и със становищата на комисията по тях. Така полученият вариант за изменения и допълнения на устава на ССБ беше представен на вниманието на пълномощниците на Шестнайсетото общо събрание на ССБ. Независимо от становищата на комисията и решенията на управителния съвет, пълномощниците имаха възможност преди и по време на самото заседание да подновяват вече направени и да формулират нови предложения.
Работата по тази точка протече много методично. Изчиташе се текста от действащия устав, направените предложения за изменения от комисията или от отделни пълномощници и след това с гласуване се приемаше или отхвърляше всяко направено предложение.
В крайна сметка Уставът на Съюза на слепите в България не претърпя някакви сериозни промени. Нещо повече - би могло да се каже, че направените в него изменения и допълнения в по-голямата си част имат чисто редакционен характер и не променят по същество нито един от заложените в него принципи и механизми. В това отношение е уместно да отбележим, че многократно приеманият и многократно отхвърлян принцип за мандатност на изборните органи беше отново предложен и отново не беше приет от пълномощниците на общото събрание. Не бяха приети и предложенията за ограничаване на възможностите за избиране в ръководните органи на организацията на лица, които се намират в трудово-правни отношения с нея.
От няколко години на различни форуми с различна интензивност се обсъжда въпросът за смисъла на съществуване и начините на прилагане на разпоредбите на чл. 46 от устава на ССБ. Става дума за онези текстове от него, които регламентират в кои случаи и по какви начини може да бъде прекратено членството в организацията на отделен неин член.
В споменатите форуми мненията варират от предложения за пълната отмяна на този член до идеи за неговото усъвършенстване с цел минимизиране на възможностите за злоупотреба от ръководствата на организацията на различни нива.
Изненадващо, но на самото заседание на общото събрание, което беше посветено на промени в устава, не беше направено нито едно предложение - нито за тотална отмяна, нито за някакви корекции на сега действащите разпоредби. Така че те продължават да са валидни и оттук нататък действия за тяхното евентуално усъвършенстване могат да се очакват единствено от новоизбраните ръководни органи на Съюза на слепите.
След като преминаха през всички текстове и направени към тях предложения, пълномощниците на Шестнайсетото общо събрание на ССБ с гласуване приеха всички вече приети поотделно промени, с което те стават валидни за бъдещата дейност на организацията.

Марина ПЕТКОВА
Димитрина МИХАЙЛОВ


Назад

Всички статии на Брой 05, 2011

XVI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Стара Загора
Сливен
Пловдив
София
Велики Преслав
Варна
Плевен
Силистра
КОНКУРС
Четене и писане на брайл
НАБЛЮДАТЕЛ
Говорещото списание "Наблюдател"
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерацията
ЧЕСТИТО, СОФИЯНЦИ
София отново с дневен център за рехабилитация
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6