Брой 05, 2007

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ

В Управителния съвет на ССБ

В този период от годината обикновено членовете на съвета се занимават предимно с подготовка на материали за предстоящото заседание на Общото събрание на пълномощниците и с обсъждане и приемане на отчетите за дейността на организацията и различните нейни структурни подразделения.
Първа точка от дневния ред на това заседание бе обсъждане и приемане на отчета на "РЕЛАКСТУР ССБ" ЕООД за 2006 г.
По тази точка членовете на Управителния съвет обсъдиха дейността на дружеството за миналата година.
В хода на дебата особено място зае разискването за състоянието и перспективите на рехабилитационните бази на ССБ в Дряново и Шипково. Известно е, че и двете бази понастоящем са в ремонт и не приемат почиващи. По този пункт председателят Долапчиев поясни, че ремонтът на базата в Шипково се финансира от Социалния инвестиционен фонд. Можем да се надяваме, че той няма да се проточи повече от предвиденото време, т.е. ще успеем да го завършим в рамките на тази година. Що се отнася до Дряново там са ни нужни още около 300 хиляди лева за довършване на ремонта. Трябва да се положат сериозни усилия за осигуряването на тези средства.
Дина Желева предложи да се направят необходимите постъпки базата в Дряново да получи статут на санаториум, за да може съюзните членове, които ще почиват в нея да се ползват от преференциите, които се предоставят по линията на социалното подпомагане при условията на почивка в санаториум.
В хода на обсъждането стана ясно, че това не може да стане, защото няма никакъв начин да се изпълнят изискващите се от закона условия за получаване на статут на санаториум за базата в Дряново.
Управителният съвет утвърди цените за почивка през тази година в хотел “Хоризонт” в Обзор за съюзни членове и работещи в ССБ, както и цените за външни клиенти.
След тази размяна на становища относно състоянието и перспективите на базите  отчетът бе приет.
В почивките между заседанията успях да проведа и кратък разговор с г-н Тошко Николов – управител на хотел “Хоризонт” в Обзор: 
-  Кога ще се открие туристическият сезон през тази година?
-  В Обзор сезонът обикновено започва  на първи  юни. Така ще бъде и сега.
За началото на тазгодишния сезон имахме заявка от Румънския съюз на слепите, но в последния момент те се отказаха. Така че сега през юни ще има достатъчно свободни места за наши съюзни членове. Вече от края на юни до 27 – 28-и август ще почиват деца от бившия Съветски съюз. Те запълват почти целия капацитет на базата .
След това от началото на септември ще приемем ученици от Софийското училище за деца с нарушено зрение, също така и други хора, така че до 15-20 септември ще  имаме почиващи.
- Какво ново в хотел “Хоризонт” през този сезон?
-   Знаете, че през миналата година направихме сериозни подобрения на първия етаж на базата. Продължаваме  това и през тази година, като сега ремонтираме и обновяваме вече втория етаж. Това означава: поставяне на PVC дограма, подмяна на елинсталацията, шпакловка, боядисване и поставяне на теракотени плочки на пода.
- Ще завършите ли ремонтните работи до началото на сезона?
-    Поне досега работата върви добре и се надявам спокойно да влезем в график, което означава, че най-късно до края на май всички ремонтни работи ще бъдат завършени и ще бъдем готови да се посветим изцяло на нашите гости. 
След това на дневен ред бяха поставени отчетите за дейността и за финансовата дейност на “УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД за 2006 г.
Както обикновено обсъждането на тази проблематика на съюза ангажира много внимание от страна на членовете на Управителния съвет. И през миналата година финансовите резултати на холдинга са положителни, но това не може да бъде основание за самоуспокоение на ръководството, защото  трудностите и проблемите, които стоят пред нашата стопанска дейност по никакъв начин не са станали по-малко.
Предлагаме на Вашето внимание само някои от най-обобщените данни за работата на холдинга:
Финансови резултати на “УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД за 2006 г.:
Общ финансов резултат -  печалба 429 000 лв.
Дряново - печалба 160 000 лв.
Пловдив - печалба 7 000 лв.
Варна - печалба 217 000 лв.
София - загуба 43 000 лв.
Русе - печалба 31 000 лв.
Шумен - печалба 17 000 лв.
Сливен - загуба 23 000 лв.
Плевен - печалба 44 000 лв.
Стара Загора - загуба 55 000 лв.
Централа - печалба  74 000 лв.
Заедно с приемане на отчетите за дейността и за финансовата дейност на „Успех” членовете на Управителния съвет изслушаха и доклада от одиторската проверка на дружеството. Заключителното становище на одиторите е следното:
„Одиторската проверка удостоверява, че финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на „УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД към 31 декември 2006 г., както по отношение на финансовите резултати от дейността, така и за движението на  паричните потоци през годината. Отчетът на „УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД е изготвен в съответствие с действащото национално законодателство.
Съдържанието на отчета на управлението съответства на резултатите, отразени в счетоводния отчет.”
Нямаше сериозни дискусии по отношение на отчета на Съюза на слепите.
Финансовият резултат на организацията за отчетната 2006 г. е:
Печалба 156 214 лв. В това число резултати от регламентирана дейност – печалба 157 737 лв. И финансов резултат от стопанска дейност – загуба 1 522 лв.
И в този случай одиторската проверка удостоверява, че финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на Съюза на слепите в България към 31 декември 2006 г., както по отношение на финансовите резултати от дейността, така и за движението на паричните потоци за годината. Отчетът на Съюза на слепите в България е изготвен в съответствие с действащото национално законодателство.
Съдържанието на отчета на управлението съответства на резултатите отразени в счетоводния отчет.
В изпълнение на произтичащите им от закона и устава на ССБ задължения членовете на Управителния съвет приеха и проект за бюджет на организацията, който да бъде предложен за окончателно утвърждаване от предстоящото заседание на Общото събрание на пълномощниците.
Цялата сума на бюджетните средства на ССБ възлиза общо на 1 206 472 лв. Тези средства трябва да бъдат получени от следните източници:
Субсидия от държавния бюджет – 485 000 лв.
Приходи от членски внос – 37 962 лв.
Приходи от наеми в регионалните организации – 64 332 лв.
Приходи от дарения и съвместна дейност отчетени от регионалните организации – 66 904 лв.
Приходи от наеми в ССБ – 210 000 лв.
Приходи от наеми от “УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД  – 272 687 лв.
Приходи от консумативи – 24 000 лв.
Налични парични средства в регионалните организации към 1 януари 2007 г. – 45 587 лв.
Както всяка година и сега беше обсъдена работата по реализиране на  Интеграционната програма за лицата с увредено зрение и намалена работоспособност над 90% във връзка с член 52  от правилника за прилагане на Закона за интеграцията на хората с увреждания.
Членовете на Управителния съвет решиха заявките за използваните часове на придружител от страна на съюзните членове да бъдат предадени в регионалните организации на ССБ не по-късно от 30 юни. Решено бе правоимащите съюзни членове да подадат декларации за по десет часа, а след това в зависимост от окончателната сума, която ще бъде предоставена от Агенцията за хората с увреждания и броя на получените заявки, ще бъде взето решение точно по колко часа да бъдат изплатени на подалите заявка съюзни членове.
И на това заседание на Управителния съвет бяха разгледани няколко предложения за удостояване със съюзни отличия. По предложение на регионалните организации на ССБ в Пловдив и Варна Управителният съвет реши да награди със Златна значка Величка Кърпарова. Със сребърни значки бяха удостоени още Величко Павлов и Стоянка Тодорова от Пловдив и Николай Докторов и Теодора Манева – ръководители на художествени състави от Варна.
В изпълнение на програмата приета от петнайсетото общо събрание на пълномощниците на ССБ, членовете на Управителния съвет приеха конкретизирана програма с готови мероприятия за дейността на ССБ за периода 2007 - 2008 г.
В тази програма се определят най-близките задачи и най-важните дейности, върху които Съюзът на слепите в България трябва да съсредоточи усилията си през следващите месеци на тази и следващата година.

По отношение на ПРАВОЗАЩИТНАТА ДЕЙНОСТ НА ССБ, като една от най-важните дейности на организацията в програмата се предвижда следното:
1. Представители на ССБ активно да участват в работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС и работните групи към него за преглед на законодателството, отнасящо се до хората с увреждания.
2. Да се работи за създаване на медийна стратегия за популяризиране на  дейността на ССБ с цел промяна на отношението на обществото към проблемите и правата на хората със зрителни увреждания.
3. Да се извърши актуализация и издаде сборник с вътрешно съюзните нормативни документи, който да се качи на интернет страницата на ССБ и да се разпространи сред актива на ССБ.

В раздела за ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И КАДРОВА ПОЛИТИКА се предвиждат следните мероприятия:
1. Да се осигуряват подходящи условия и финансов ресурс за организиране и провеждане на общото събрание на пълномощниците, УС и КС на ССБ и отчетните събрания на ТСО.
2. Да се приеме Програма за управление на човешките ресурси в системата на ССБ в срок до 2008 г.
3. Да се формират комисии по: организационната дейност,  стопанската дейност и по управление и стопанисване на съюзната собственост към УС на ССБ. Комисиите да провеждат заседания по дневен ред определен от УС на ССБ.

РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1.Да се работи за изграждането на необходимата материална база и се осигури подходящо оборудване за провеждане на качествен процес за професионално обучение, увеличаване на обема на предлаганите услуги, реализиране на проекти за квалификация и преквалификация на слепите, разширяване на списъка от професии, разработване на програми за професионална преквалификация и провеждане на курсове за реализиране на зрително затруднените лица на пазара на труда.
2. Да се работи за задоволяване на нуждите на хората със зрителни увреждания с помощно -технически средства и предоставянето им при изгодни ценови условия.
3. Ръководството на ССБ и НЦРС да оказват помощ и съдействие на ръководствата на РСО за разкриване на дневни рехабилитационни центрове.

ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО - ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Да се организират национални спортни състезания по голбал, шахмат (отборно), лека атлетика , спортен риболов и др.
2. ССБ, съвместно с българската параолимпийска федерация и други партньори, да вземе участие в организирането на международен турнир по голбал за купата "България".
3. Националният отбор по голбал да участва на Европейското първенство по голбал.
4. Представител на ССБ да вземе участие на Европейското  първенство по шахмат.
5. Регионалните съюзни организации да осигуряват средства за финансиране на участието на художествено творчески състави в регионални и национални форуми.
6. Да се организира годишният   абонамент за 2007 и 2008 година на CD за:
художествена литература
списанията "Зари", "Знание", "Съвременност", "Литературен калейдоскоп" и "Домашен съветник".
7. Да се издаде на CD колекцията за деца - "Библиотека за ученика".

В областта на СОЦИАЛНИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИТЕ  УСЛУГИ И СОЦИАЛНОТО  ПОДПОМАГАНЕ се предвижда:
1. Да се търсят трайни източници за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове.
2. Да се оказва помощ на съюзните членове при: попълване на необходимите документи за отпускане на социални помощи, пенсии, плащане на консумативи, интеграционни добавки, данъчни задължения, контакти с лични лекари и др.
3. ССБ съвместно с Агенцията за хората с увреждания да работи активно за осигуряването на средства за изплащане на целеви помощи за придружител за 2007 г.

ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ                                                                                             
1. Представителите на ССБ да участват в заседания на Борда на ЕС и комисиите към него, на европейския  форум на жените и Генералната асамблея  на ССЕ.
2. Представител на ССБ да участва в заседанията на Балканския консултативен съвет.
3. По линията на двустранното сътрудничество да се обменят посещения с Националните организации на слепите в Русия, Румъния, Гърция, Чехия, Швеция и др.  
                                                                  
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНО ИМУЩЕСТВО 
1. Да се изготви и обсъди от УС на ССБ гъвкав модел за по-доходоносно експлоатиране на имуществото на ССБ, включващ рентиране на атрактивни налични фондове, продажба на безперспективни за ползване обекти и инвестиционни схеми с цел придобиване на ново имущество.
2. Да се обсъди стратегия за стопанисването на производствено - жилищните комплекси.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ  НА "УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД
1.  Да се разработят програми за развитието на трите основни производства-
 електроинсталационни изделия,  метален амбалаж  и филтри.
2. Да се приеме програма за дейността на Развойна база - Русе през периода 2007 – 2008 г.

"РЕЛАКСТУР ССБ" ЕООД
1. Да се довърши започнатият ремонт на Рехабилитационна база - Шипково и  на хотел "Хоризонт" - Обзор.

 С приемането на тази програма дневният ред на заседанието беше изчерпан и то бе закрито.


Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 05, 2007

ВАКАНЦИЯ
Цени за почивка в рехабилитационната база на ССБ в Обзор
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
За по-голяма самостоятелност
Организационен отчет на ССБ за 2006
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Продължение на историята с продължение или година и половина изгубено време
Да погледнем малко напред
Дарение
Великден е за всички
Спортен празник - 2007
Бодър дух - здраво тяло
КОНСУЛТАЦИЯ
При загубена работоспособност под 90 на сто няма добавка за балнеолечение
Защо понятието "пожизнена инвалидност" не важи за всички случаи
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Комисията по равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ
МУЗИКА
Андреа Бочели - човекът глас
Андреа Бочели издаде брайлов компакт диск
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява свързаната с възрастта макулна дегенерация?
ПОЕЗИЯ
Костадин Папазов, град Стамболийски
ПОЛЕЗНО
Щастливата съдба на една брошура
ПОЧИТ
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
ПРЕМИЕРА
Поезията на Братанов в антология на българската лирика
ПРИРОДНА АПТЕКА
Копривата - билка, храна и лекарство
ПЪРВИ ЮНИ
Ден на детето
Архив на изданието
1 2 3 4 5