Брой 06, 2011

Тема: *ПРОГРАМА

за дейността на Съюза на слепите в България през периода 2011 – 2016 година


Уважаеми читатели, публикуваме пълния текст на документа, съдържащ виждането на ръководството на нашата организация за развитието й през следващия 5-годишен период.

Съюзът на слепите в България е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейността си в обществена полза. В продължение на 16 години сдружението ни има статут на представително на национално равнище, признат с решение на Министерски съвет, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания. Организацията ни в продължение на девет десетилетия е активен фактор при формирането на националната социална политика.
През следващия 5-годишен мандат главната задача пред организацията ни ще бъде увеличаването на ефективността от правозащитната ни дейност. Нашето сдружение трябва да положи необходимите усилия за ускоряване процеса на ратификация от България на Международната конвенция за насърчаване защитата на правата и достойнството на хората с увреждания, приета от ООН през 2006 г. и синхронизиране на националното законодателство с този фундаментален договор.
Представителите на организацията на всички нива трябва да разширят контактите и влиянието си върху държавните и общински институции, решаващи проблемите на хората със зрителни увреждания и допринасящи за повишаване на жизнения им статус. Ние трябва да допринесем за ефективната реализация на националната и европейска Стратегия 2020, чрез която да повишим интегрираността на нашите членове в обществото.
През този мандат ръководните органи на ССБ трябва да отделят подобаващо внимание на работата с младежите и кадровата политика на организацията. На всички структурни нива трябва да осъзнаем, че в обозримото бъдеще необратимият биологичен ход на живота ще наложи смяна на поколенията. През изминалите две десетилетия организацията ни нямаше възможност да създаде кадрови резерв, който да наблюдава и развива. Подготовката на достойни представители на сдружението изисква време, а самата смяна на различни ръководни нива трябва да става поетапно, без да предизвиква сътресение в дейността му. Ако върховният и висшите ни органи не съумеят да наложат отговорна политика в тази област, Съюзът на слепите в България ще има неясно бъдеще. Дълбоко вярваме, че с усилията на целия актив и младежите в организацията ни ще намерим бързите и верни решения.
Пред сдружението ни се очертават следните значими задачи:

ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ И ВЪТРЕШНОСЪЮЗНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Съюзът на слепите в България трябва да продължи да бъде основния национален защитник на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания, и да работи за подобряване качеството на живота им чрез пълноценната им ресоциализация в обществото. Главните акценти в дейността ни в тази област следва да бъдат:
1. ССБ, използвайки големия си обществен авторитет, да повлияе за ускоряване на процеса на ратифициране от страна на България на Международната конвенция за насърчаване и защита на правата и достойнството на хората с увреждания, приета през месец декември 2006 г.
2. Организацията активно да се включи в процеса на синхронизация на националното законодателство с международната конвенция и европейските директиви и регламенти в областта на правата на хората със специфични възможности.
3. Да се работи за разширяване на лобито в парламента, правителството и общините.
4. Активно участие в работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет.
5. Да продължи развитието на партньорството с: Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта към МТСП.
6. Представители на ССБ да се включат в екипа към МТСП, обсъждащ административната реформа и да отстояват запазването на специализиран административен орган, позициониран в изпълнителната власт, който да формира, координира и контролира политиката за хората с увреждания в страната.
7. Участие в работни групи за подготовка на нормативни актове, стратегии, национални програми и други документи, регламентиращи правата на хората с увреждания.
8. Създаване на подходяща нормативна база за свободен достъп до образование, професионално обучение, здравеопазване, информация и други сфери на обществения живот.
9. Заедно с другите национално представителни организации за и на хора с увреждания да работи за приемането на необходимата нормативна база и осигуряване на финансовия ресурс за реализиране на стратегията за насърчаване заетостта на хората с увреждания.
10. Ограничаване и елиминиране на всякакъв вид дискриминация поради увреждане и отстояване на равнопоставеността в обществото.
11. Участие в решаването на проблемите на бедността, безработицата, социалното осигуряване, достъпността на архитектурната среда, транспорта и др.
12. Активно да работи с националните и местни медии за популяризиране дейността на ССБ с цел промяна отношението на обществото към проблемите и правата на хората със зрителни увреждания.
13. Системна актуализация на вътрешносъюзните нормативни документи и разпространяването им сред актива на ССБ, и периодично актуализиране на сборника за правата на хората с увреждания.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И КАДРОВА ПОЛИТИКА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Ръководството на ССБ трябва да създава подходящи условия за пълноценен и многообразен живот в организацията ни. Да се създадат необходимите условия за мащабно, тържествено отбелязване на 90-годишния юбилей на сдружението в цялата страна. Висшият орган на ССБ да формира политика за подкрепа на младежите със зрителни увреждания и активното им включване в съюзния живот. Организацията да използва всички форми и възможности за повишаване на професионализма на служителите си и създаване на кадрови резерв и условия за развитието му.

За постигане на поставените цели е необходимо:
1. Да се приеме и реализира национална и регионални програми за отбелязване на 90-годишния юбилей на сдружението.
2. Системно да се осигуряват подходящи условия и финансов ресурс за организиране на Общото събрание на пълномощниците, УС и КС на ССБ, и за дейността на регионалните и териториалните управляващи и контролиращи органи.
3. Провеждане на пропагандни кампании за привличане на хора с увредено зрение за членове на организацията.
4. Да се обменя положителният опит, да се повишава качеството на традиционните дейности и да се търсят нови форми за съюзен живот, отчитайки интересите на членовете на организацията.
5. Да се продължи ежегодното събиране на статистическа информация за различни характеристики на членовете на организацията.
6. Текущо актуализиране на системата за подбор при приемане на работа, оценка на резултатите от дейността на работещите в системата и обвързването им с трудовото възнаграждение.
7. Периодично организиране на семинари за подготовка на кадрите и участие в курсове, организирани от лицензирани фирми за обучение.
8. Председателят на ССБ да провежда срещи с младежи, членуващи в организацията, за обсъждане на нейната политика и различни проблеми и аспекти от техния живот.
9. Приемане на програми за работа с младежите от УС на ССБ и РУС.
10. Изграждане на младежки клубове по интереси към РСО и ТСО и подкрепа на предлагани от тях мероприятия в рамките на финансовите възможности на организацията.
11. За осигуряване на резерв от потенциални кадри трябва да се извърши:
а) Набиране на информация за обучаващите се в горните класове на училищата и професионалната им ориентация в зависимост от потребностите на ССБ, и възможностите за трудова реализация в системата и извън нея.
б) Извършване на наблюдение, възлагане на задачи и събиране на необходимите данни за обучаващите се във висшите учебни заведения.
в) Създаване на информационна банка, отразяваща образователния ценз, отговорността, степента на мобилност и адаптивност към обществената среда, комуникативност и други социални, психологически и професионални характеристики на перспективни кадри.
12. Представители на ССБ да участват при разработването на годишните национални планове по заетостта.
13. Ръководството на ССБ на всички нива да започне преговори с общините за създаване на специализирани предприятия за хора с увреждания, финансирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
14. Ръководството на ССБ и ръководствата на РСО да изградят добри партньорски отношения и да получават системна информация за стартиращите програми, финансирани от Агенцията по заетостта и регионалните й поделения.
15. Да се информират работодатели за програмите на Агенцията за хората с увреждания, финансиращи усъвършенстването на работното място на нает работник с увреждания, и да им се оказва съдействие при изготвяне на проектите.

СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ДОСТЪПНА СРЕДА

ССБ да продължи да поддържа лиценза си, издаден от АСП към МТСП за предлагане на социални услуги в общността. За тази значима дейност за интеграцията на незрящите в обществото е необходимо:
1.Сдружението ни активно да партнира на НЦРС в град Пловдив с цел:
- периодично информиране на членовете на организацията за предлаганите услуги от НЦРС и анализиране на техните потребности;
- насочване на незрящи към Центъра за включване в курсове за основна рехабилитация и професионално обучение;
- увеличаване на обема на предлаганите услуги;
- реализиране на проекти за квалификация и преквалификация на слепите в зависимост от възможностите им и потребностите на пазара на труда, и развитие на материалната база на Центъра.
- разширяване на списъка от професии, разработване на програми за професионална преквалификация и провеждане на курсове за реализиране на зрително затруднените лица на пазара на труда.
2. Със съдействието на организацията НЦРС да продължи методическото ръководство на центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания.
3. ССБ да окаже помощ и съдействие на ръководствата на РСО за разкриване на центрове за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреждания.
4. Сдружението да поддържа лицензиите си за доставчик на социални услуги и при обявяване на конкурси от общините да участва в тях.
5. При възможност организацията да предоставя подходяща материална база за дейността на центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.
6. Да продължи активно да се работи за задоволяване на потребностите на хората със зрителни увреждания от помощно-технически средства и предоставянето им на доставни цени.
7. Съюзът на слепите в България да участва при разработването и приемането на национални строителни стандарти за достъпността на архитектурната среда.
8. Регионалните съюзни организации системно да поставят пред общинските ръководства проблемите за достъпността на средата и градския транспорт.

ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Тази специфична и много важна дейност за организацията ни през периода ще продължи да се развива при наличие на ограничен и недостатъчен ресурс. Трябва да се работи в следните направления:
1. Чрез публикации в списание "Зари" и под други форми да се набира и разпространява информация в организационната структура за важни проблеми, предприети мерки, взети решения от органите, съюзни нормативни документи, литература за обучение на кадрите и др.
2. Да продължи издаването на брайловите списания - "Зари", "Кръгозор", "Спортен преглед", "Вариант", "Женски свят", "Минерва", детското списание "Светулка" и говорещите списания – "Зари", "Съвременност", "Знание", "Литературен калейдоскоп", "Домашен съветник" и "Наблюдател".
3. Да продължи да се организира и финансира дейността на Студиото за запис на говорещи книги, което да произвежда годишно 140-160 нови заглавия и да се повиши темпът на възстановяване на "Златния фонд".
4. Ежегодно да се организират абонаментните кампании за плоскопечатните и брайловите издания, говорещите книги за личната библиотека и говорещите списания.
5. Да продължи предоставянето на услугата "Създаване на лична фонотека" чрез запис на подбрани книги от читателите.
6. Да продължи безвъзмездното разпространяване на софтуерния продукт и обучението на членове на ССБ за работа с българо-говорещия синтезатор в Windows среда.
7. Предоставяне информация на обществото, медиите, държавните и общинските институции за проблемите на организацията и популяризирането им чрез предавания, дискусии и други форми.
8. Да продължи съвместната дейност с публичните библиотеки, обслужващи и съюзните членове, и да се търсят възможности за привличане на нови партньори в тази дейност.
9. Представители на ССБ съвместно със Съюза на българските писатели да вземат участие при определянето на номинациите и връчването на Националната литературна награда "Георги Братанов".
10. Организиране на публични изяви на художествено-творческите състави и индивидуалните изпълнители, членуващи в сдружението.
11. ССБ да продължи да съдейства за създаването на спортни клубове и да подкрепя Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" в процеса на лицензиране и осигуряване на трайни финансови източници за дейността й. Организацията да съдейства за провеждането на състезания по шахмат, голбал, спортна табла, спортен риболов, канадска борба, шоудаун и др.
12. Клубовете да продължат да се утвърждават като средища за контакти и обмен на информация между членовете, както и за творчески изяви, чествания на национални и регионални празници, събития от историята на организацията и др.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО.

Ползвайки натрупания опит, организацията ни трябва да продължи:
1. Системно да запознава членовете ни с нормативните документи, уреждащи правата им.
2. Да оказва помощ на съюзните членове при: попълване на необходимите документи за отпускане на социални помощи, пенсии, плащане на консумативи, интеграционни добавки, данъчни задължения, контакти с лични лекари и др.
3. В центъра и по места да се търсят трайни източници за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове в пари и натура.
4. ССБ съвместно с Агенцията за хората с увреждания да работи активно за осигуряването на средства за изплащане на целеви помощи за придружител на лицата с намалена работоспособност от 90 до 100%.
5. УС на ССБ да създава подходящи условия за организирана почивка на членовете на организацията в рехабилитационните бази на сдружението.
6. Регионалните съюзни организации да продължат практиката за организиране на групови почивки в балнеолечебни центрове в страната.

ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Организацията ни има дългогодишни традиции в областта на сътрудничеството със сродни организации в страната и от чужбина. Този процес трябва да се динамизира, защото обединени можем по-ефективно да защитаваме правата на хората с увреждания в България и Европейския съюз. Ние трябва:
1. Да разширим и задълбочим партньорството с национално представителните организации на и за хора с увреждания и други НПО, работещи в областта на хората със специфични възможности.
2. Активно да работим с НСХУ за подготовката на експертни становища по разглеждани закони и организиране на съвместни акции от пропаганден характер или за упражняване на натиск върху парламента и правителството за удовлетворяване на социалните искания.
3. ССБ да продължи изграждането на двустранни партньорски взаимоотношения с национални организации на слепите от региона и да работи за издигане ролята на Балканския консултативен комитет като инструмент за отстояване на интересите на организациите в Югоизточна Европа.
4. Наши представители да участват в работата на генералните асамблеи на Европейския и Световния съюз на слепите.
5. Членове на ССБ да участват в комисиите към Борда на Европейския съюз на слепите.
6. Наши представители да се включат в интернет мрежите към Европейския съюз на слепите за обмен на информация за правата на хората със зрителни увреждания.
7. Специалисти от организацията ни да участват на международни конференции и семинари по въпросите на образованието, професионалното обучение, трудовата реализация, развитието на информационните технологии, помощните технически средства и други дейности за хората със зрителни увреждания.
8. Да се организира европейска анкета на тема: "Трудова заетост на хората със зрителни увреждания в Европейския съюз. Законодателство и социални практики".
9. Съвместно със сродни организации от региона и европейската общност да проучим възможностите за реализация на съвместни проекти, финансирани по европейски програми за трансгранично или друго сътрудничество.
10. Да се направи необходимото за достъп до международни фондове и фондации, финансиращи социални проекти.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ИМУЩЕСТВО


Развитието на организацията ни и мащабът на дейността й са в пряка зависимост от осигурения финансов ресурс през мандата. Икономическите анализатори предвиждат през следващите 2-3 години продължаване на стагнацията в националното стопанство. В тези условия държавата няма да бъде в състояние да завиши чувствително средствата за субсидии на национално представителните организации на и за хора с увреждания.
Председателите на ССБ и РСО трябва да продължат усилията за намиране на алтернативни източници за финансиране на организацията чрез по-ефективно стопанисване на имуществото, проекти; от общините, дарители и др.
Действията на ръководството на ССБ ще се изразяват в:
1. Осигуряване на субсидия за дейността на организацията от държавния бюджет.
2. Запазване и при възможност увеличаване на доходите от наем на съюзно имущество.
3. Увеличаване на броя на регионалните и териториалните организации, получаващи ежегодно субсидии от общините.
4. Участие с проекти в програми на:
- Агенциите: на хората с увреждания, за социално подпомагане и по заетостта;
- Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
- Оперативна програма "Регионално развитие";
- Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика";
- програми, отнасящи се до дейността на НПО, финансирани от Правителството, Европейската комисия и други донори.
5. При съхраняване в максимална степен на интересите на организацията да продължи продажбата на съюзно имущество. Получените средства да послужат за погасяване на банковите кредити, за придобиване на по-доходоносна собственост и получаване на лихви по влогове на сдружението ни.
6. С цел получаване на доходи по-високи от тези от рента и лихва да започне процес на натрупване на опит за ползване на финансови инвестиционни инструменти. Тази дейност трябва да се извършва с решение на УС на ССБ при разумен и ограничен риск.
7. Да се изготви подробен анализ на имотите на ССБ през последните 22 години.

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

През периода е необходимо да се продължи работата в следните направления:
1. Повишаване на превантивния контрол, като акцентът се постави върху оказването на методическа помощ за правилното прилагане на действащите нормативни документи.
2. Да се изисква от всеки и всички:
- познаването на устава, нормативните документи и изпълнение решенията на органите на ССБ.
- Спазването на финансовата дисциплина - разходи и приходи по приетия бюджет, правилното изразходване на всички средства и тяхното отчитане.
- Регулиране на вътрешните отношения и взаимозадлъжнялостта между търговските дружества, както и своевременното внасяне на вноските по кредитите и другите плащания.
3. Да се извършва контрол върху:
- Опазването и отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество, собственост на ССБ;
- Получаването, ползването и погасяването на кредити, получени от търговските дружества на ССБ и техните поделения.
4. За тази цел трябва да се:
- извършват цялостни или тематични проверки;
- периодично да се провеждат съвместни съвещания-семинари с председателите на РКС, на които да се разглеждат въпроси за практическото приложение на вътрешносъюзните документи, промените в тях, както и резултатите от извършените проверки;
- да се внасят информации в УС на ССБ за констатациите от извършените от КС проверки с предложения за решения и препоръки за предприемане на мерки за отстраняване на допуснати грешки и нарушения.

Периодът, който обхваща настоящата програма е много дълъг, за да бъдат предвидени в детайли всички задачи пред организацията ни. Голямата динамика на събитията нерядко ще налага смяна на приоритетите и пренаписване на дневния ред на сдружението ни. Този документ е открит за нови идеи и конкретни предложения. Той ще послужи за база ХVІ-то общо събрание на пълномощниците на ССБ да приема годишни програми за дейността на организацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ:
Васил ДОЛАПЧИЕВ

Назад

Всички статии на Брой 06, 2011

*ПРОГРАМА
за дейността на Съюза на слепите в България през периода 2011 – 2016 година
90 ГОДИНИ ССБ
90 години с поглед към младостта
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Долни Дъбник
Левски
Карнобат
Средец
ЛИТЕРАТУРА
Годишна литературна награда "Георги Братанов"
ОБЩЕСТВО
Светофари с дистанционно управление и в София
ПРОЕКТИ
Първите стъпки по дългия път
СРЕЩА
Кошничарска среща в Пловдив
СЪОБЩЕНИЕ
Удължава се крайният срок за изпращане на материали
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Нещо неповторимо
Архив на изданието
1 2 3 4 5