Брой 07-08, 2011

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Управителен съвет през юли


На 7-и юли обновеният състав на управителния съвет проведе своето първо заседание след първото заседание на 16-ото национално общо събрание на пълномощниците на ССБ. В новия състав на управителния съвет отново има 11 члена, като в това число се включва и председателят на организацията г-н Васил Долапчиев. Единственото ново попълнение е г-н Асен Алтънов, председател на регионалната организация на ССБ в София.
Като точка първа от дневния ред членовете на УС разгледаха финансовия отчет на ССБ за първото тримесечие на 2011 г. От отчета е видно, че всички задължения на ССБ са текущи, в това число към данъчни служби, ДОО и доставчици. Забавяне има в плащанията към персонала и помощите на студенти. Към датата на изготвяне на отчета са изплатени заплатите за месец януари (м. юни 2011 г.).
Съгласно приетия бюджет на ССБ за 2011 година са утвърдени приходи в размер на 1 153 420 лв. За тримесечния период сумата възлиза съответно на 288 355 лв. За периода са отчетени реално постъпили приходи в размер на 343 185,38 лв. – в т.ч. 27 309 лв. приходи от Габрово и от продажба на ДМА – 21 870 лв., т.е. процент на изпълнение 102%. При изчисляване на процента на изпълнение от общия размер на приходите са приспаднати приходите от Габрово и от продажбата на активи.

Разходи
Съгласно приетия бюджет на организацията за годината са утвърдени разходи в размер на 1 153 420 лева. За тримесечния период сумата възлиза на 288 355лв. По отчетни данни разходите възлизат на 295 375 лв.
Обобщен резултат от регламентирана и стопанска дейност – печалба в размер на 47 810 лева.
Към момента на изготвяне на отчета на регионалните организации са преведени дължимите по бюджет четири издръжки. Съставът на УС одобри и прие за информация отчета с 11 гласа.
По точка 2 - "Отчет за дейността на Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив през 2010 г.", също нямаше коментари и отчетът беше приет с пълно единодушие, а г-жа Л. Лазарова изрази общото задоволство на членовете на УС от изчерпателността на информацията.
Ето само някои от индикаторите, характеризиращи дейността на центъра за отчетния период: Продължава да се поддържа и актуализира базата данни за зрително затруднените лица потенциални клиенти на НЦРС. И към края на 2010 г. листата на чакащите наброява над 220 зрително затруднени лица.
През 2010 г. услугите на Национален център за рехабилитация на слепи са ползвани от 376 клиенти, в това число за основна рехабилитация – 44; основна рехабилитация дистанционна форма – 5; основна рехабилитация надомна форма – 4; консултиране – 176; обучение за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения (ECDL) - 18; професионално обучение - 15; обучение на зрително затруднени деца със специални образователни потребности – 3; консултации и обучение на близки на клиентите на НЦРС – 47; обучение на учители специалисти за работа с деца със зрителни увреждания, които работят в регионални ресурсни центрове, така наречените ресурсни учители – 20; обучение на специалисти за работа със специализиран софтуер за работа със зрително затруднени лица – 2; обучителен семинар за компютърно музициране за зрително затруднени музиканти – 6; семинар с регионалните структури на Съюза на слепите – 36.
По точка 3 от дневния ред "Отчет за финансовите резултати на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за I-то тримесечие на 2011 г." членовете на управителния съвет разгледаха и приеха отчета.
Изготвеният финансов отчет представя вярно състоянието на предприятията и на централата.
От него се вижда, че състоянието на холдинга като цяло е твърде тревожно.
От изнесените данни се констатира запазване в динамиката на реализацията на продукцията в предприятията, с малки отклонения в плюс и минус, които обаче в никакъв случай не говорят за някаква тенденция. Такава се наблюдава само в Дряново и то за съжаление в посока на намаляване на обемите. Ръководството на предприятието прави всичко възможно за намаляване на разходите, но за съжаление разходите за заплати и осигуровки за отчетния период не се покриват от приходите. Неотложна е нуждата от задълбочен анализ на сектора, произвеждащ ел. изделия и намирането на изход от създалата се ситуация, така че да можем да експлоатираме пазара, свързан с ел. изделията, максимално дълго.
Във всички предприятия, отдаващи площи под наем, се отчитат трудности при събирането на наемите, а така също и тенденция за намаляване на броя на наемателите или на намаляване на наемните цени. Това ще изправи холдинга пред нови трудности, свързани с плащанията по кредитите и към данъчните институции.
Доброто в балансите на предприятията е, че, за да могат да кандидатстват за проекти към АХУ, е необходимо да нямат задължения към НАП. И по тази причина поне към датата на кандидатстване те се разплащат към НАП по отношение на данъци и осигуровки. Малки забавяния има и по отношение на задълженията към персонала с изключение на Сливен и Централата.
Получава се интересна ситуация – средствата от кредитите са получени от предприятията, машините са налични, но предприятията, получили средствата, посрещат своите плащания, не се издължават към Централата и тя трупа дългове към НАП, които поради малките плащания не се стопяват, защото лихвите са високи. Централата натрупва и задължения към персонала – към датата на изготвяне на отчета има неизплатени 5 месечни заплати. В същото време задълженията на предприятията към Централата остават непроменени. Подобно е положението и с вътрешнофирмените задължения. Предприятията, които са получили реално кредитите си плащат редовно и данъците, и осигуровките, и заплатите, и не се интересуват от това как Централата плаща дълговете по същите тези кредити.
От отчета на Централата се вижда, че са преподписани договорите за подновяване на кредитните линии. Запази се месечната сума като ангажимент към банката - т.е. 20 000 лв. главница и около 7000 лева лихва. Доброто в случая е това, че с всяко плащане се намалява кредитната ни задлъжнялост, лошото е, че средствата все повече не достигат.
Необходимите средства в Централата са както следва:


Месечна вноска по погасителен план - 20 000 лв.
Месечна лихва - 8 000 лв.
Месечна вноска към Пролийз - 3 000 лв.
Месечна вноска към Интерлийз - 8 000 лв.
Общо по кредити - 38 000 лв.
Месечни средства за заплати и осигуровки - 19 000 лв.
Необходими средства за месеца - около 60-65 000 лв.

Какви са постъпленията в Централата? Съгласно сключените договори приходите възлизат на около 28 хиляди лв., реално се събират около 24 хил. лв. От Пловдив се получават около 20 хил. лв., с което общата сума възлиза на 44 хил. лв. При появата на непредвиден разход – например глоба или както е таксата за подновяване на кредита, сметките съвсем се скъсват. Плащанията на заплати и осигуровки изцяло се извършват със средства, получени от Съюза на слепите в България.
Към 31 май от предприятията са получени следните суми:


Русе - 12 627,27 лв.
Плевен - 4 000 лв.
Варна - 4 000 лв.
Шумен - 3 000 лв.

Всички получени средства са внесени за ДДС, всъщност вземането от Русе е вземане от трета страна чрез НАП.
Ситуацията в централата е много тревожна и по друга причина – наемите непрекъснато намаляват. Но и при запазване на сегашните постъпления тя също е тревожна, защото хората вече са на ръба на своята търпимост.
Все в тази връзка бяха и обсъжданията по точки четири и пет от дневния ред:
4. Информация за дейността и финансовото състояние на Развойна база – Русе към "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, клон Русе.
5. Докладна записка от инж. П. Ангелов – управител на "Успех Металкап ССБ" ЕООД и "Голдкапс" ООД, относно регистрирането на търговското дружество "Голдкапс" ООД, производството и реализацията за периода ноември 2010 г. - юни 2011 г. и взаимоотношенията между съдружниците.
Поради многостранността и сериозността на поставените проблеми по тези точки въпросите останаха открити и обсъжданията ще продължат на следващи заседания на управителния съвет.
Точка 6 – "Избор на одитори за проверка и заверка на отчетите и балансите на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и ССБ".
По тази точка управителният съвет реши - одобрява за одитори на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД и Съюз на слепите в България за отчетната 2011 година регистрираните одитори Мария Вълканова и Севдалина Паскалева.
По следващата точка членовете на управителния съвет разгледаха въпроса за определянето на периода за провеждане на общите отчетни събрания на ТСО. След обсъждане на различни аспекти от организирането и провеждането на общите събрания на териториалните съюзни организации членовете на управителния съвет приеха следните решения:
1. Общите отчетни събрания на териториалните съюзни организации да се проведат през периода 15.09. – 30.11. 2011 г.
2. В срок до 30.08.2011 г. председателите на РСО да представят график за провеждане на общите отчетни събрания на ТСО от региона в ЦУ на ССБ.
След това на заседанието беше обсъдена информация за организирането и провеждането на различните мероприятия, които са предвидени в приетата програма за отбелязване на 90-годишния юбилей на ССБ. По тази точка управителният съвет реши:
1. Приема за сведение информацията за изпълнение на приетата програма за отбелязване на 90-годишния юбилей на ССБ.
2. Одобрява предложените членове на организацията и служители в системата на ССБ за награждаване с "Юбилеен плакет".
По следващата точка от дневния ред членовете на управителния съвет разгледаха докладна записка от председателя на ССБ Васил Долапчиев относно актуализирането на наемите на съюзните жилища и общежития.
Тази тема се върти вече повече от година на различни заседания и предизвика много и разнообразни реакции. За последен път тя беше обсъждана на заседанието на управителния съвет през февруари и тогава беше взето решение окончателното решение по този проблем да се вземе след провеждането на общото събрание на пълномощниците. Както и друг път, и сега бяха изказани различни аргументи за и против, както и различни съображения относно целесъобразността на предлаганите решения. В крайна сметка след гласуване пункт по пункт членовете на управителния съвет взеха следните решения:
1. Определя се минимален месечен наем за съюзни членове и работещи в системата на ССБ, както следва:
- София - за общежитията - 1.00 лв. на кв.м и за апартаментите - 3.00 лв. на кв.м;
- Пловдив - за общежитията - 0.70 лв. на кв.м. и апартаменти - 1.50 лв. за кв.м;
- Варна - за общежитията - 0.60 лв. на кв.м и за апартаментите - 1.50 лв. на кв.м;
- Дряново - за общежитията - 0.60 лв. на кв.м и за апартаментите - 1.00 лв. на кв.м;
- Русе - за апартаментите - 1.00 лв. на кв.м;
- Плевен - за апартамент - 1.50 лв. на кв.м;
- Кюстендил - за апартамент - 1.00 лв. на кв.м;
- Кърджали - за апартамент - 0.80 лв. на кв.м;
- Монтана - за апартамент - 0.80 лв. на кв.м;
- Шумен - за апартамент - 0.80 лв. на кв.м;
- село Богомилово, община Стара Загора - 0.80 лв. на кв.м.
Определените цени са без ДДС.

2. Решението влиза в сила от 1 септември 2011 година.
3. При отдаване под наем на съюзни жилища на външни лица наемът се определя с решение на УС на ССБ за всеки конкретен случай.
4. В случай на продажба на жилище с предварителен договор по чл.13 от Наредбата за стопанисване, управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията собственост на ССБ наемателят заплаща наем в размер на 0.20 лв. на кв.м.
По традиция и на това заседание бяха разгледани и приети предложения за удостояване със съюзни отличия. В дневния ред фигурираха предложения за награждаване на:
- Огнян Пламенов Рангелов - създател и ръководител на проекта "Без мишка", с плакет.
- Борислав Манолов и екипа на проекта "Моята библиотека", разработил електронната библиотека, известна с настоящия си интернет адрес - chitanka.info, достъпна за използване от слепи и слабовиждащи хора, с плакет;
За дейността и заслугите на Огнян Рангелов и Борислав Манолов за облекчаване на възможностите за работа с компютър, както и на достъпа до едно огромно литературно богатство може много да се говори. Показателно в този случай е това, че под предложението за удостояването със съюзното отличие "Плакет" на тези двама достойни мъже стоят имената на много незрящи, които всекидневно се ползват от техния неуморен и всеотдаен труд.
Членовете на управителния съвет единодушно приеха предложените в подписката решения.
След това те взеха решение за удостояване със съюзното отличие "Сребърна значка" на Съба Ангелова Христова, Банко Костов Томов от РСО Дряново и Дочка Стоянова от РСО Шумен.
По следващата точка управителният съвет се запозна с предложението за вземане на решение за участие на делегация на Съюза на слепите в България на ІХ генерална асамблея на Европейския съюз на слепите.
Редовната Генерална асамблея на ЕСС ще се проведе от 3 до 8 октомври 2011 г. в Дания. Датската организация на слепите ще поеме разходите за храна и нощувка на един представител на ССБ и неговия преводач-придружител.
Поради ограничените средства на организацията ни беше предложено да изпратим двучленна делегация на този форум, която да се състои от председателя на ССБ и експерта "Международна дейност".
В този дух беше и приетото от управителния съвет решение:
1. ССБ да вземе участие в работата на ІХ генерална асамблея на Европейския съюз на слепите с двучленна делегация в състав: Васил Долапчиев – председател на ССБ, и Кеворк Кабзамалян - експерт "Международна дейност.
Това бяха по-важните моменти от първото заседание на новоизбрания управителен съвет на Съюза на слепите в България. След това поради изчерпването на точките от дневния ред заседанието беше закрито.Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2011

IN MEMORIAM
Жак Туиндер - благотворителят и есперантистът
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Управителен съвет през юли
Общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Време e за действие
ЕСЕ
Памет за историята
ЗАБАВА
Хумористична страница
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
София
Шумен
Пловдив
Казанлък
Бургас
ИНТЕРВЮ
Градът е длъжник на хората с увреждания
ИНФОРМАЦИЯ
Национален алианс за развитие търси съмишленици
КОНКУРС
Зрящи сърца
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете очите като очите си
ПРОЕКТИ
Светлинка в тунела
СЪОБЩЕНИЕ
Помощни технически средства
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
С духа на Апостола в сърцето
Град в планината
Сексът и светът
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8