Брой 09, 2011

Тема: ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Стартира процедурата по подаване на документи за ползване на услугата "Асистент за независим живот"


Разговор с Георги Гергов – юридически консултант към Фондация "Хоризонти"

Димитрина МИХАЙЛОВА

- Г-н Гергов, на 28-и юли 2011 г. Столичният общински съвет прие изменения в наредбата за предоставяне на услугата „Асистент за независим живот”, означава ли това, че тази услуга се предоставя само от Столична община?
- Да. Наистина това е наредба, която регулира предоставянето на тази услуга в рамките на Столична община и следователно от нея могат да се възползват единствено хора с трайни увреждания, които имат адресна регистрация в София. В други общини също имат подобни наредби, но не съм запознат до каква степен в тях е развито ползването на такава услуга.
- По какви критерии се определят лицата, които могат да се възползват от тази наредба?
- Има три критерия и те се прилагат кумулативно, т.е. заедно. От тази услуга могат да се възползват първо лица, които все още нямат право да получават пенсия на базата на трудов стаж и възраст.
Следващата група, това са лицата, които получават пенсия, но продължават да работят по силата на гражданско, трудово или служебно правоотношение. И трето - право да ползват асистент за независим живот имат и деца, които са на възраст над пет години и имат констатирано по надлежния ред трайно увреждане над 50%. В този случай няма значение дали децата са при собствените си родители или се отглеждат от приемно семейство. Всъщност включването и на тези деца в кръга на правоимащите е един от новите моменти в наредбата. Това е първият критерий.
Вторият критерий - ползвателите на услугата трябва да имат адресна регистрация в Столична община. Така че от нея могат да се възползват и студенти, и работници, които идват от друг град, но е задължително те да имат настояща софийска адресна регистрация.
И третият критерий е кандидатите да не са абонати на други сходни социални услуги.
- Как е уреден въпросът с подаването на документите?
-Това е може би най-възловото изменение в наредбата. Навярно знаете, че още с издаването на наредбата през 2007-а година в нея беше заложен един критерий, който беше чисто формален и всъщност в него нямаше никакъв социален елемент. Бъдещите ползватели на услугата биваха класирани на база поредността на подаване на документите. Всички си спомняме, меко казано, странните сцени, които се показваха и по националните телевизии, стоящите с денонощия на опашки хора с увреждания, които се бореха за по-предно място в класацията.
Това категорично не беше правилен подход и, слава Богу, с приетите изменения положението се промени. Няма никакви опашки. Документи ще се приемат от 1 септември до 31 октомври, а преди промените беше фиксирана само началната дата на подаване - 1 декември.
Важно е да се отбележи, че и този, който е подал документи на 1 септември, и подалият на 31-и октомври са с равни шансове при класирането.
Всеки ползвател има право на не повече от триста часа месечно.
- След като критерият вече не е поредността на подаване на документите, как именно се преценяват потребностите на желаещите да ползват услугата за следващата календарна година?
- От 2011 г. беше въведена точкова система и на базата на това кой какви потребности има получава съответен брой точки. Наредбата "Асистент за независим живот" дава повече възможности и нейното действие е насочено най-вече към хора в трудоспособна възраст, включващи се в обществото. Най-много точки биха получили тези, които живеят по-активно, работят, учат и по този начин се социализират по-пълноценно. Тази наредба е предназначена за хора с увреждания, заети през цялото време. Има други наредби на Столична община, ориентирани преди всичко към хората, които нямат възможност да излизат от дома. Програмата "Асистент за независим живот" е за хора, които ходят на работа и са ангажирани по някакво трудово правоотношение.
- Колко точки максимум може да събере едно лице?
- В наредбата точките не са точно определени. Те ще се определят по вътрешна система и ще се уточняват от 11-членна комисия към Столична община.
След като се реши кой колко точки ще получи, ще започне разпределянето на финансовите средства. Предоставянето на правото в съответен размер да се ползва услугата "Асистент за независим живот" ще върви от тези, които са получили най-голям брой точки към получилите по-малък брой. Хората, за които финансовите средства няма да достигнат остават в листата на чакащите. При условие, че има финансов ресурс (например отпаднат някои ползватели) в началото на второто полугодие ще се прави следващо класиране. Заплащането остава същото както беше досега - двойната почасова ставка на работната заплата.
- Има ли промяна в комплектите документи, които се подават?
- Както беше и досега, желаещият да се възползва от услугата "Асистент за независим живот" получава комплекта с документи в съответната община. От догодина се очаква да се опрости и тази процедура, като ще се подава само една декларация, при условие че документите на ползвателя не са променени.
Ще си позволя да обърна внимание на няколко много важни неща.
Лицето, което желае да получи тази услуга, трябва да носи оригинали за сверяване на експертното телково решение, трудов или граждански договор, или заповед за назначение, освен тях трябва да носи и служебна бележка с вписани в нея часовете на неговата заетост. Спорен е въпросът дали трябва да се пишат часовете, в които лицето е ангажирано по граждански договор. Моето лично мнение е, че не трябва, защото принципно гражданският договор не предполага обвързаност с работно време. Необходимо е служебната бележка да има изходящ номер. Разбира се трябва да се носят и копие на личната карта, и оригиналът й за сверяване.
- Кой може да бъде ползвател на тази услуга?
- Всеки, който има експертно решение за трайно увреждане над 90 процента.
- А кой може да ти бъде асистент? Ти ли си го предлагаш или ти го предлагат от общината?
- Обикновено ползвателят сам си предлага асистент, но ако той няма кого да избере, може да получи предложение и от общината. Няма ограничения дали асистентът е работещ, пенсиониран по възраст или дори има телково решение.
Друго важно нещо е това, че един ползвател може да ползва услугите на максимум пет асистента. Едно лице може да бъде асистент на повече от един ползвател, стига да разполага с необходимото време. Асистентът е на плаващо работно време. Неговата заетост се определя главно от ползвателя.
Да поясним малко за ползвателя, който може да ползва повече от един асистент.
При правенето на наредбата имаше такъв въпрос - може да се случи така, че да не може едно лице да ни обслужва през цялото време на месеца. В този случай ние можем да му дадем само една част от времето като например придружаване до учебно заведение или работно място. Друго лице може да ни обслужва например при почистването на дома и т.н. Това се описва още със сключването на договора с дирекцията "Социално подпомагане" при подаване на документите.
- На какъв договор се назначава асистентът, получава ли той осигуровки?
- Доставчикът на услугата, в случая Софийска община, е длъжен да плаща всички осигуровки, всички данъци и да изплаща възнаграждението на асистента. На какъв договор ще бъде назначено лицето, решава доставчикът на услугата. Най-разпространената практика е това да са граждански договори, но разбира се няма забрана да бъде назначен и по трудов договор. Това се практикува по-рядко, тъй като ако се ползва трудов договор, възнаграждението, което се получава е малко по-малко, защото повече средства отиват за данъци и осигуровки. От тази гледна точка гражданският договор е по-изгоден.
- Признава ли се това за трудов стаж?
- Не. Признава се само за осигурителен стаж, който се вписва в осигурителна книжка, което пък има отношение към пенсионирането след време. Това не е трудов, а осигурителен стаж. На наетите по тази програма асистенти общината заплаща и дължимите здравни осигуровки.
Приетите изменения в наредбата правят услугата "Асистент за независим живот" по-практична, по-достъпна и да се надяваме - по-полезна за хората с трайни увреждания.Назад

Всички статии на Брой 09, 2011

90 ГОДИНИ ССБ
Поздравително писмо
Още един щрих
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Уважаеми читатели,
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Казанлък
Долни Дъбник
Червен бряг
Карнобат
Русе
Левски
София
Пловдив
НАЦИОНАЛНА ВИКТОРИНА "90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
90 години, 90 въпроса, много ентусиазъм и четирима "по-по-най"
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”,
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Стартира процедурата по подаване на документи за ползване на услугата "Асистент за независим живот"
СПОРТ
Сърф за хора с увреждания
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6