Брой 05, 2007

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Организационен отчет на ССБ за 2006

Ръководствата на регионалните организации изпратиха в срок организационните отчети за 2006 г.
Предстои актуализация на рамката от данни в отчета, предвид съгласуване с новоприетия Устав. Следва да се допълнят, отпаднат или изменят някои от съществуващите разпоредби, които досега са имали значение и са използвани по различни поводи.
Тук ще посоча само някои от получените резултати в сборния организационен отчет, които считам, че биха представлявали интерес и показват общата картина за състоянието и дейностите  на Съюза на слепите.
В края на 2006 г. общият числен състав на ССБ е 19 052 души, в това число – 6 зрящи. Има известен спад за сравнение в края на 2005 г. съюзните членове са били 19 254.
През 2006 г. са приети 1 652 - ма нови съюзни членове, като в това число няма приети от квотата на зрящите.
През годината напусналите Съюза са общо 1 901. За съжаление, значителна е цифрата на напусналите житейския си път – 1 437, като починалите през 2005 г. са 1092.
Прекратили членството в ССБ, основно по причина отнемане на регламентирания в Устава процент на загубена работоспособност, са 390.
От общия числен състав – 19 052, със загубена работоспособност над 90 процента са 14 227, а от 71 до 90 процента са 4 819.
Дамският състав на членуващите в ССБ е малко по-голям от мъжкото съсловие, като съответно са регистирирани 9 997 жени включително 4 зрящи и 9 055 мъже, в това число двама зрящи.
По възраст съюзните членове се разпределят така:
До 30 години са 823, до 60 г. 5818 в това число зрящи четирима, над 60 г. 12 411 в това число зрящи двама. По образователен ценз данните показват следното:
С начално образование съюзните членове са 3 505, с основно са 8 596, със средно са 5 604, с полувисше /колеж/ са 516, с висше образование - 831 включително шестима зрящи.
Заетите с трудова дейност съюзни членове всичко са 595. Работещите само в съюзните предприятия и филиали са 205 включително зрящи – двама, а в организационните звена работят 41. Работещите извън системата на ССБ са 309, в това число един зрящ.
В областта на социалната дейност ще посоча данни за парично подпомогнатите.
През отчетната година от ССБ финансово подпомогнатите са 1732, а подпомогнатите натурално са 8442. Нуждаещите се от жилища съюзни членове са 81, като от тях семейни са 35, а несемейни са 46.
В областта на рехабилитационната дейност насочените към НЦР гр. Пловдив. през отчетната година са 55, а преминалите  курсове в дневните центрове са 256 съюзни членове.

Съюзни членове с компютърни умения са 397 включително четирима зрящи, а владеещите брайлово писмо са 677.
През отчетната година 21 съюзни членове се обучават в средни учебни заведения, а във  висши – 133.
Читателите на фонобиблиотеките и пунктовете към тях през годината са 604. Включените в художествената самодейност са 291, а изнесените концерти са 177, от тях в системата на ССБ са 47, а извън нея– 130.
Активно спортуващите в отделните видове спортове са 243. През отчетната година са проведени 66 спортни състезания.
В областта на контролната дейност през отчетната година са извършени 9 проверки на РИС и 55 на ИС на ТСО, което идва да покаже, че е бил занижен превантивният контрол от някои регионални контролни съвети.

Считам, че ще представлява интерес да посоча поредността на шестнадесетте регионални организации, според числения им състав, както и процентното намаление или увеличение през отчетната 2006 г.
1. Пловдив - 2949, увеличение – 1.58%. 2. София – 2253, намаление – 9.74%.   3. Монтана – 1936, увеличение – 4. 25%. 4. Ст. Загора – 1697, увеличение – 0.17%. 5. Варна – 1619, намаление 0.98%. 6. Плевен – 1615,  увеличение – 2.9%. 7. Дряново – 1259, намаление 4.19%. 8. Сливен – 1217, увеличение – 0.41%. 9. Смолян – 770, увеличение – 4.19%. 10. Бургас – 752, намаление – 2.84%. 11. Шумен – 739, намаление – 0.81%. 12. Русе – 602, намаление 6.38%. 13. Кърджали - 490, намаление – 0.41%. 14. Кюстендил – 466, намаление – 4.7%. 15. Благоевград – 396, увеличение – 1.28%. 16. Силистра – 294,  увеличение – 1.38%.

Живка ПАВЛОВА

Назад

Всички статии на Брой 05, 2007

ВАКАНЦИЯ
Цени за почивка в рехабилитационната база на ССБ в Обзор
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
За по-голяма самостоятелност
Организационен отчет на ССБ за 2006
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Продължение на историята с продължение или година и половина изгубено време
Да погледнем малко напред
Дарение
Великден е за всички
Спортен празник - 2007
Бодър дух - здраво тяло
КОНСУЛТАЦИЯ
При загубена работоспособност под 90 на сто няма добавка за балнеолечение
Защо понятието "пожизнена инвалидност" не важи за всички случаи
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Комисията по равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ
МУЗИКА
Андреа Бочели - човекът глас
Андреа Бочели издаде брайлов компакт диск
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява свързаната с възрастта макулна дегенерация?
ПОЕЗИЯ
Костадин Папазов, град Стамболийски
ПОЛЕЗНО
Щастливата съдба на една брошура
ПОЧИТ
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
ПРЕМИЕРА
Поезията на Братанов в антология на българската лирика
ПРИРОДНА АПТЕКА
Копривата - билка, храна и лекарство
ПЪРВИ ЮНИ
Ден на детето
Архив на изданието
1 2 3 4 5