Брой 10, 2011

Тема: ПРОЕКТИ

Важен е стартът


На 17 септември 2010 г. бе учредено "Сдружение за жени с увредено зрение – ТИ МОЖЕШ!" с председател г-жа Живка Павлова и четиричленен управителен съвет.
Основни цели на сдружението са:
Подпомагане в реализирането на социалните права, интегриране в обществото, рехабилитация на децата, девойките и жените с увредено зрение, както и повишаване на общественото съзнание против насилието над жените с увредено зрение във всичките му форми.
Други основни задачи, които си поставя сдружението, са повишаване на общественото съзнание по отношение на равенството между половете, опазване здравето и гарантиране майчинството на жените, привличане на общественото внимание към проблемите и възможностите на жените с увредено зрение и изграждане на социална визия за техните специфични потребности.
Сдружението се стреми към подпомагане в създаването на умения в областта на професионалните, технологичните и квалификационните дейности и обучението през целия живот на жените с увредено зрение.
Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
Разработване и участие в национални и европейски проекти и програми, отнасящи се до равенството между половете, борбата с насилието във всичките му форми, здравеопазването и екологията, както и проучване на интересите, възможностите и специфичните потребности на жените с увредено зрение.
За постигане на целите си сдружението извършва организиране и предоставяне на социални и административно-правни услуги на зрително увредените жени в сътрудничество с други НПО и държавните органи.
Хората със зрителни увреждания в България са около 18 000 души, по данни на Съюза на слепите в България. Незначителна част от тях работят пълноценно, докато останалите разчитат на социалното подпомагане и програмите за временна заетост.
Проблемите на жените и майките със зрителни увреждания остават невидими за обществото, а те съвсем не са малко - неудовлетвореност от невъзможността да се реализират професионално, бедност, ограничени социални контакти, специфични трудности при отглеждане и възпитание на децата и други. Интересен факт е, че в София липсват услуги, насочени към подкрепа и професионална помощ за жени със зрителни увреждания, които отглеждат своите деца.
Като жени с увредено зрение ние, учредителите на "Сдружение за жени с увредено зрение - ТИ МОЖЕШ!", познаваме добре трудностите, пред които са изправени незрящите жени и двойната дискриминация, на която са подложени - веднъж поради увреденото зрение и втори път - като жени. Поради увреждането и дълбоко вкоренените предразсъдъци на обществото жените от тази група трудно се конкурират на пазара на труда, което води до икономическа зависимост в семейството, затруднява отглеждането на децата, засилва пренебрежителното отношение към сляпата жена.
Сдружението, което е регистрирано в обществена полза, кандидатства с проект пред Институт "Отворено общество" по Програма "Овластяване на безвластните по време на криза", приоритет 2.
Проектът "Заедно с мама можем повече", който се реализира с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт "Отворено общество" - София, се фокусира върху проблемите на родителите при избор на образование за децата, общуването между родители и деца, дава познания за по-добро разбиране и идеи за пълноценно общуване. Той е насочен към един от най-драматичните проблеми - отношението между деца и родители със зрителни увреждания и родители, които отглеждат незрящо дете. И в двата случая родителите, и в частност жените, се нуждаят от подкрепа, за да отглеждат и възпитават пълноценно своите деца и да насърчават тяхното развитие, интереси и самоутвърждаване.
Поводът за разработването на този проект са все повечето случаи, в които се срещаме с жени, търсещи подкрепа, помощ и професионални съвети, за да се справят с отглеждането и възпитанието на своите зрящи или незрящи деца.
Очакваме дейностите по проекта да направят видими семейните проблеми на жените с увредено зрение, за да се търсят адекватни решения с тяхно участие. Вярваме, че споделеният опит от проекта ще даде идеи за разширяване на кръга от социални услуги в общността както за нашата организация, така и за други организации-доставчици на услуги.
Проектът ще се реализира в партньорство с Фондация "Нова" град Пловдив и Националната потребителна кооперация на слепите в България.

Целева група на проекта:
12 жени с над 71% загубена работоспособност по зрение и 5 зрящи жени. Включените в проекта жени са незрящи и зрящи майки и баби, на които е поверено отглеждането на 18 деца.
18 деца на възраст от 6 до 16 г., от които 14 деца с увредено зрение и 4 зрящи деца.
Срокът за реализацията на проекта е 5 месеца – до края на януари 2012 г.
Това е първият сериозен проект, който печели и реализира сдружението, и то за сравнително кратко време след своето учредяване. С него организацията прави много успешен старт в постигането на благородните си цели, давайки рамо на най-уязвимата част от обществото ни.

Живка ПАВЛОВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2011

90 ГОДИНИ ССБ
Заедно по трудния път към светлината
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Уважаеми читатели,
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кюстендил
Казанлък
Бургас
Горна Оряховица
Пловдив
Добрич
Левски
ЛИТЕРАТУРА
Жадни искрици пият светлината на мрака...
ПРОЕКТИ
Важен е стартът
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Минало и настояще в едно
РАЗКАЗ
Това се случи на малък далматински рибарски остров
СПОРТ
Пореден национален турнир по шахмат
И отново купон край водоема
ТЕМА
За криминализация на деянието - Изоставянето на деца в институции
Архив на изданието
1 2 3 4 5