Брой 05, 2012

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ

В управителния съвет на ССБ


На 2,3 и 4 май 2012 г. в хотел "Хоризонт" в Обзор се проведе заседание на Управителния съвет на ССБ. Заседанието беше изцяло подчинено на подготовката на последните материали за предстоящото в края на месеца Второ заседание на 16-ото Общо събрание на пълномощниците на организацията.
По точка първа членовете на управителния съвет разгледаха и приеха отчета за дейността на ССБ през 2011 г.
В отчета е отбелязано, че 2011 г. е преминала изцяло под знака на 90-годишния юбилей на нашата организация. На централно и регионално равнище са приети амбициозни програми за отбелязването на това значимо събитие. Целият състав е проявил изключителна активност. Той е реализирал множество мероприятия, които доведоха до сплотяване на организацията и популяризиране в обществото на нейната значима кауза.
В отчета, който ще бъде предложен на вниманието на пълномощниците на общото събрание, се открояват някои от следните по-важни моменти:
- През отчетната година ръководството на ССБ продължава активно да се включва в дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет. Със съжаление трябва да отбележим, че редица нормативни документи, отнасящи се до правата на хората с увреждания, са приемани, без да бъдат обсъдени в този консултативен орган, което е груба форма на дискриминация и нарушение на Закона за интеграция на хората с увреждания.
- В началото на разглеждания период в ССБ са членували 16 836 души, а към 31.12.2011 г. те са 16 232, от тях зрящите са 6. Със загубена работоспособност от 71 до 90% са 4 572 членове и над 90% - 11 654. Новоприетите са 899, прекратилите членство в ССБ - 397, починалите съюзни членове - 1 110.
- През отчетния период Съюзът на слепите продължава да работи за разширяване на мрежата от центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение. След двугодишни усилия на председателите на ССБ и РСО София г-жа Фандъкова - кмет на столицата, откри като делегирана държавна дейност "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено зрение". Днес тези звена за социални услуги устойчиво функционират в още 8 града - Сливен, Варна, Ямбол, Бургас, Тополовград, Добрич, Габрово и Шумен. Натрупвайки опит и отчитайки високия ефект на тези институции при ресоциализацията на незрящите, нашата организация е разработила и спечелила проект, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", за разкриване на "Центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено зрение" в градовете Русе и Перник. В хода на реализацията на проекта са получени нови помещения за осъществяване на тази дейност в бъдеще и са стартирани процедури за превръщането й в държавно делегирана. В случай че тези усилия се увенчаят с успех, броят на центровете за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в България ще нарасне на 11. По отчетни данни общият брой клиенти, ползвали предлаганите услуги от центровете в страната, е 501.
- През 2011 година в студиото за звукозапис са изработени 5 786 диска, от които:
-162 нови заглавия, записани на 83 диска за 1 983 часа;
-155 възстановени заглавия, записани на 83 диска за 2 069 часа;
- Запис на месечните говорещи списания на 1 712 диска за 253 часа.
Общият тираж за фонотеките (списания и книги) е 1 288 диска.

- Ръководствата на ССБ и регионалните структури продължават да създават условия за развитие на художествено-творческата и спортно-туристическата дейност и да осигуряват ресурси за публични изяви. Общият брой на любителите на певческото, инструменталното и поетичното изкуство е 288, а изнесените концерти и представления са 168. Общият брой на активно занимаващите се със спорт и туризъм е 1068 човека. Те са участвали в 381 състезания и походи.
- По отношение на трудовата реализация на членовете на ССБ в доклада се отбелязва, че работещите членове на сдружението са 603. От тях в системата на ССБ и в центровете за социална рехабилитация и интеграция в Габрово, Русе и Перник са работили 51 човека с нарушено зрение. В специализираните предприятия "Успех" през отчетния период са работили 121 човека с нарушено зрение, а останалите 431 човека от работещите са заети във фирми и упражняват собствен бизнес.

Управителният съвет на ССБ дава висока оценка на дейността през 2011 г. на регионалните и териториалните организации на сдружението ни. За поредна година активът на организацията е демонстрирал своята инициативност, допринасяйки за извеждането от социалната изолация на членовете на ССБ и за повишаването на техния интегритет.
По втора точка беше обсъден отчетът за дейността на НЦРС Пловдив през 2011 г.
В рамките на отчетната година от услугите на центъра са се възползвали 352 човека, като центърът постоянно увеличава количеството и многообразието на предлаганите услуги. Всичко това даде възможност на членовете на управителния съвет не само да приемат отчета на рехабилитационния център в Пловдив, но и да изразят своето голямо задоволство от неговата дейност.
Следващата точка премина в обсъждане на промени на някои нормативни документи, регламентиращи дейността на ССБ. Привеждането на нормативната база в съответствие с приетите през миналата година изменения и допълнения в устава на Съюза на слепите е едно много отговорно задължение на управителния съвет. Съгласно разпоредбите на устава, онези документи, които могат да се променят само от общото събрание, ще бъдат внесени за разглеждане на неговото следващо заседание.
По точка четири управителният съвет се запозна с резултатите от последните проверки на контролния съвет в Русе, Шумен, Стара Загора и Силистра. Ще спомена само крайните изводи от проверките. Комисията със задоволство констатира, че организационната и финансовата дейност на РСО Русе, на РСО Шумен, РСО Силистра и РСО Стара Загора е водена на високо професионално ниво и няма допуснати нарушения.
Следващата точка от дневния ред включваше награждаването на дейци, допринесли за развитието на ССБ. По предложение на председателя на Съюза на слепите със златно отличие бе удостоена г-жа Валя Мардеросова, председател на РСО Русе. По предложение на председателя на РСО Пловдив със златно отличие беше удостоен Георги Генов, а със сребърно Иван Ипчев. По предложение на председателя на РСО София със сребърна значка беше удостоен Христо Христов, председател на контролния съвет към РСО София.
След изчерпването на точките от дневния ред заседанието беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2012

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ
9 май - Ден на Победата
ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ
В управителния съвет на ССБ
Годишен организационен отчет на ССБ за 2011 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
КУЛТУРА
Изкуството - паралелна вселена
ЛИЧНОСТИ
100 години от рождението на Димитър Домузчиев - незабравим музикант, мениджър и педагог
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Въпреки липсващото му зрение, Ангел Сотиров е сякаш един щастлив пенсионер
ПРОЕКТИ
"Поглед към бъдещето през очите на историята"
Инвестираме във вашето бъдеще
СПОРТ
Оживление на международния фронт
ЮБИЛЕЙ
50 години организиран спорт сред българските слепи
Пловдивските слепи се готвят за първата спартакиада
Архив на изданието
1 2 3 4 5