Брой 05, 2012

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Годишен организационен отчет на ССБ за 2011 г.


Ръководствата на териториалните съюзни организации и на регионалните съюзни организации изготвиха и изпратиха своевременно годишните организационни отчети.
Отчетът на РСО Смолян беше върнат за цялостно преработване, а на някои други РСО се наложиха незначителни поправки в данните, което се извърши по телефона.
Общият брой на съюзните членове за 2011 г. е 16 232.
Членският състав на ССБ е намалял с 3.59% в сравнение с 2010 г.
Новоприетите членове през годината са 899. Най-много новоприети има в РСО Пловдив - 150, и в РСО Плевен - 104.
Отпадналите от ССБ съюзни членове са 1 507, от които починалите са 1 110. Прекратилите членството си са 397. Прави впечатление, че в РСО София са най-много хората, които са прекратили членството си в ССБ - 118. За прекратили членство в ССБ се считат тези, които са напуснали сами и тези, които не са заплатили членския внос за отчетната година. Вероятна причина за големия брой, прекратили членство в РСО София, е фактът, че не е достатъчно уточнен съставът на обединената организация "Съединена", сформирана от три бивши ТСО. Още повече че досиетата на съюзните членове от трите бивши ТСО са събрани в кашони и се намират в стаята, където приемат председателите на петте ТСО към РСО София, на ул. "Цар Симеон" 110.
Също така е впечатляващ и броят на прекратилите членството си в ССБ в РСО Монтана - 103.
В РСО Смолян, РСО Силистра, РСО Кюстендил и РСО Кърджали няма прекратили членството си хора.
От общия състав на членовете за отчетната година незрящи с над 90% загубена работоспособност са 11 654, а от 71% до 90% са 4 572. Зрящи съюзни членове са 6 души.
По пол членският състав се разпределя така: жени - 8 705, мъже - 7 527.
Възрастовият състав на организацията е следният:
- до 30 г. - 575;
- от 30 г. до 60 г. - 4 682;
- над 60 г. - 10 975.
По степен на образование членският състав се разпределя:
- с начално образование - 2 885;
- с основно образование - 7 048;
- със средно образование - 5 108;
- с полувисше образование (колеж) - 437;
- с висше образование - 754.
През отчетната година териториалните съюзни организации са 106 - с намаление от две организации в сравнение с 2010 г.
Предоставяме на вашето внимание класацията на регионалните съюзни организации, съгласно техния членски състав, както и процентното му намаление или увеличение:
1. РСО Пловдив – 2 837 (-3.17%);
2. РСО София – 1 595 (- 8.49%);
3. РСО Плевен – 1 433 (-2.52%);
4. РСО Монтана – 1 414 (- 9.99%);
5. РСО Стара Загора – 1 313 (-3.67%);
6. РСО Варна – 1 298 (-2.04%);
7. РСО Сливен – 1 074 (-1.10%);
8. РСО Дряново – 1 052 (-6.65%);
9. РСО Смолян – 721 (+2.41%);
10. РСО Шумен – 632 (- 2.77%);
11. РСО Бургас – 617 (-5.95%);
12. РСО Русе – 553 (-1.07%);
13. РСО Кърджали – 523 (+2.95%);
14. РСО Кюстендил – 445 (+ 0.91%);
15. РСО Благоевград – 432 (+3.60%);
16. РСО Силистра – 293 (+ 2.45%).
Извършените проверки от контролните съвети са 9 на РСО и 64 на ТСО.
В съюзните предприятия работят общо 121 души, а в организационните звена – 40. Работещите извън системата на ССБ са 442.
В съюзните почивни станции през отчетната година са почивали 745 души, а в санаториуми – 358.
Парично подпомогнати от Съюза на слепите през годината са 1024, а натурално подпомогнати – 4759 съюзни членове.
Преминали курсове на обучение в НЦРС Пловдив през отчетната година са 65 души, а в центровете за социална рехабилитация са обслужени 501.
Владеещите брайлово писмо съюзни членове са 630, а владеещите чужди езици – 496. С компютърни умения са 811 съюзни членове.
През отчетната година във висши учебни заведения се обучават 156 съюзни членове. Ползващите говорещата книга са 787.
В културната и спортната дейност през отчетната година данните сочат, че в художествената самодейност са се включили 288 души, а активно спортуващите в спортните секции са 1068. В международната спортна дейност са взели участие 21 спортисти в 8 състезания, като класиралите се в призовата тройка са 7.

Живка ПАВЛОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2012

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ
9 май - Ден на Победата
ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ
В управителния съвет на ССБ
Годишен организационен отчет на ССБ за 2011 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
КУЛТУРА
Изкуството - паралелна вселена
ЛИЧНОСТИ
100 години от рождението на Димитър Домузчиев - незабравим музикант, мениджър и педагог
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Въпреки липсващото му зрение, Ангел Сотиров е сякаш един щастлив пенсионер
ПРОЕКТИ
"Поглед към бъдещето през очите на историята"
Инвестираме във вашето бъдеще
СПОРТ
Оживление на международния фронт
ЮБИЛЕЙ
50 години организиран спорт сред българските слепи
Пловдивските слепи се готвят за първата спартакиада
Архив на изданието
1 2 3 4 5