Брой 07-08, 2012

Тема: КОНФЛИКТ

Гореща точка


По повод възникналата конфликтна ситуация между Съюза на слепите в България и Националната потребителна кооперация на слепите в България, по инициатива на регионалната организация на ССБ в София, на 5 юли се проведе събрание, в което за участие бяха поканени всички членове на организацията. Целта на организаторите беше да се даде възможност на съюзните членове да изслушат двете ангажирани в конфликта страни. За да изложат своята позиция по случая пред събралите се незрящи, както и да отговорят на поставени от събранието въпроси, бяха поканени председателят на ССБ г-н Васил Долапчиев и председателят на НПКСБ г-н Михаил Кърлин.
Малко хронология. Всичко започва на 15 юни, когато НПКСБ свиква своя управителен съвет. На заседанието е подкрепено предложението да започне кампания за събиране на декларации от член-кооператорите, в които те да декларират, че като редовни член-кооператори в НПКСБ желаят именно тази кооперация да ги представлява пред Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет на република България. Екземпляри от декларацията се разпращат до членовете на кооперацията заедно с талон, с който те могат да си закупят от магазините на кооперацията стоки на стойност 40 лв.
На 18 юни по покана на М. Кърлин се провежда среща между него и председателя на ССБ. На срещата те не стигат до съгласие по въпроса за целесъобразността и смисъла на декларациите за отделните организации и следват писмо от г-н Долапчиев до членовете на ССБ, писмо от г-н Кърлин до г-н Долапчиев и друго до член-кооператорите, още по едно писмо и от двамата, но нито тонът се смекчава, нито позициите се сближават.
Поради острия тон на първите, получили публична разгласа, писма възникна напрежение, в което се изразяваха страхове, че подписалите декларацията ще бъдат изключени от ССБ, а тези, които откажат да я подпишат, ще бъдат изключени от НПКСБ. Впоследствие и двамата ръководители дадоха недвусмислено да се разбере, че нито подписването, нито неподписването ще се отразят по някакъв начин на членството на обикновените хора в двете организации.
На практика почти всички член-кооператори са и членове на Съюза и присъстващите на събранието незрящи изразиха желанието си и занапред те да бъдат представлявани от една голяма национална организация, каквато е ССБ, и именно тя да защитава техните интереси, както го е правила и досега. В същото време повечето от членовете, които напълно правомерно членуват и в двете организации, не скриха, че те виждат смисъл да си запазят членството както в ССБ, така и в НПКСБ.
Думата беше дадена на председателя на Националната потребителна кооперация на слепите в България. В самото начало г-н Кърлин заяви, че се е съгласил да участва в събранието, тъй като е бил поканен като редови съюзен член, а иначе може би е щял да се замисли дали да дойде и е крайно изненадан от тази режисура. Все пак той даде своето становище по проблема. Според него спорът е възникнал, защото в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания членуват пет организации на и за слепи – на челно място е Съюзът на слепите, който е безспорен авторитет и трябва да продължи да бъде там. В този съвет е член и Националната потребителна кооперация на слепите в България, която също така има голям членски състав. Има още една организация на незрящи граждани, която членува в съвета и това е Асоциацията на сляпо-глухите. Центърът за рехабилитация на слепи в Пловдив и Асоциацията на родителите на деца със зрителни увреждания членуват в Националния съвет за интеграция като организации за слепи. Всяка една от споменатите структури защитава специфични нужди на наши съсъдбеници и всички те получават субсидии от държавата. Защо точно в този момент става цялата тази работа?
Защото изтече срокът на решенията на Министерския съвет за потвърждаване на статута на националната представителност на тия пет организации, а точно сега се разработва държавният бюджет за 2013 г. Решението на кооперацията изтече на 25 май.
За съжаление в този момент, както нерядко се случва на наши събрания, присъстващите в залата започнаха да произвеждат невероятен шум и не желаейки явно да се надвиква с тях, г-н Кърлин прекрати своето изложение.

За това как изглеждат нещата от гледната точка на Съюза на слепите говори г-н Долапчиев. Той акцентира върху факта, че никакъв нормативен документ на държавен орган не налага да започне някакво самоопределяне на когото и да е от хората с увреждания в България, към която и да е от национално представителните организации. И в разговорите с г-н Кърлин не е ставало дума за съществуването на такъв документ. Поне към този момент такова самоопределяне не се налага. На този етап незрящите в България могат да членуват във всичките тези организации с изключение естествено на Центъра за рехабилитация на слепи в Пловдив, тъй като той е институция, която предоставя услуги на лица със зрителни увреждания и няма членски състав. По напълно разбираеми причини незрящите не могат масово да членуват и в Асоциацията на родителите на деца със зрителни увреждания.
На състоялата се на 18 юни среща между г-н Долапчиев и г-н Кърлин председателят на Съюза на слепите е помолил г-н Кърлин да не се прибързва с подписването на някаква декларация и да се изчакат резултатите от проверките от АСП, които са рутинни и се отнасят за всички национално представителни организации и не засягат само кооперацията. За съжаление това поведение не е било възприето от председателя на НПКСБ и служителите на кооперацията са започнали разпространението на декларациите, талоните за 40 лв., заедно с писмо, в което се казва, че има опасност кооперацията вече да не може да подпомага финансово своите членове. Като реакция на това се появи писмото на председателя на ССБ до всички регионални председатели. Неговата цел беше да "накара нашите съюзни членове да се замислят какво за тях е Съюзът на слепите, какви значими за тях действия извършва той и какво биха загубили те, ако него го няма".
Г-н Долапчиев обърна внимание на присъстващите, че стартирането на кампанията за самоопределяне на членовете съвсем не е толкова безобидна, колкото изглежда на пръв поглед. Той обясни и какъв би бил ефектът за организацията, ако 2500 човека се откажат от Съюза и декларират, че в бъдеще ще бъдат представлявани от кооперацията. Естествено всеки нормален ръководител би си помислил, че тези хора са недоволни от организацията, която до този момент е била ангажирана с това да представлява техните интереси пред държавните органи. Кампанията на кооперацията всъщност демонстрира, че 15%, т.е. един съвсем немалък процент от членовете на ССБ, вече нямат доверие в тази организация. И г-н Долапчиев оцени това поведение на ръководителите на НПКСБ еднозначно като опит за уронване престижа на Съюза на слепите в България. Това точно, а не нежеланието да помогнем на кооперацията, е основният мотив на съюзното ръководство да се обяви толкова твърдо против кампанията за набиране на декларациите.
"Както аз в качеството ми на председател на Съюза представлявам слепите в България, представлявам ги на база на подадена от всеки един молба за членство, а не на основание на някаква друга декларация, така и кооперацията не може да ви представлява на базата на каквато и да е декларация - тя ви представлява единствено на база подадената от всеки един молба за членство в кооперацията. За да докаже своето право да представлява определени икономически интереси на част от хората със зрителни увреждания в България, кооперацията има достатъчно документален доказателствен материал – водени книги, данни за дяловия капитал на всеки член-кооператор и т.н. Като представител на икономическите интереси на определена част от обществото тя е получила статут на национално представителна организация - това, а не някакви декларации, са истинските доказателства за нейната значимост."
Основният проблем, пред който днес се изправя НПКСБ, не е проблемът за доказване на необходимия брой членове, а е проблемът за структурите. По действащата нормативна уредба, за да бъде дадена организация на хора с увреждания призната за национално представителна, тя, освен минималния брой от 1600 члена, трябва да има и свои структури поне в 30% от общините в България. НПКСБ не е развила такива структури. Досега навсякъде регионалните и териториалните структури на ССБ са оказвали пълно съдействие на кооперацията, но това не й решава проблемите.
Г-н Долапчиев изрази съжалението си за по-грубия тон в първото си писмо, както и за това, че с тези дискусии само се "разбунва кошера", а от тях нито една от организациите не може да има някаква полза. Той изрази твърдото си убеждение, че и в България проблемът с националното представителство трябва по принцип да се решава така, както се решава във всички европейски страни. В тези страни като национално представителни по проблемите на незрящите се признават само съответните национални съюзи на слепите. Около Съюза на слепите в България се изграждат различни сателитни организации, те имат своята роля, те извършват определени дейности в полза на нашите зрително увредени граждани, но те не могат да претендират и да изземват националното представителство от ССБ. В България има около 40 000 неправителствени организации, естествено е, че на масата на преговорите с държавните институции не могат да се съберат всички и именно поради това се създават критерии и механизми за получаване на статут на национално представителни организации. В момента има създадена от правителството работна група, в която участва и председателят на Съюза. Не е изключено броят на членовете да остане един от основните критерии за получаването на такъв статут. Но всичко това е занапред.
Г-н Долапчиев оцени усилията и желанието на регионалния председател на софийската организация на ССБ г-н Асен Алтънов, целящи да се смекчи остротата на ситуацията. Освен това Управителният съвет на Съюза на слепите е излъчил група, която да работи в същата посока, но за съжаление и до днес сближаване на позициите не се забелязва.
След това от страна на присъстващите на събранието членове на ССБ, които в голямото си мнозинство са и членове на НПКСБ, бяха отправени много апели към председателя на кооперацията да се спре кампанията за подписване на въпросната декларация, но те останаха без отговор.
На предложението на Георги Минчев да се свика управителният съвет на кооперацията и дори извънредно общо събрание г-н Кърлин не се ангажира с категорично становище, но потвърди, че ако е необходимо, ще бъде направено каквото трябва.
След това, вече извън темата на събранието, от присъстващите бяха зададени въпроси и към председателя на ССБ - като например за размера на месечното му възнаграждение, колко хора работят в Централно управление на Съюза и какви дейности извършват регионалните и териториалните структури на организацията.
Г-н Долапчиев отговори на въпроса за неговата заплата, като обясни, че тя се равнява на три пъти средната за системата на ССБ заплата или изразено в цифри около 1200 лв. Същият въпрос беше зададен и на г-н Кърлин, в отговор на който той първо се пошегува, като контрира с въпрос, че ако каже, че получава 20 000 лв. дали това ще удовлетвори питащите. След това вече сериозно обясни, че този въпрос може да му бъде зададен на събрание на член-кооператорите, а не на членовете на регионална организация на ССБ.
Председателят на ССБ говори и за цялостната дейност на Съюза, и за борбата, която води съюзното ръководство за защита правата на слепите в България.
В заключение председателят на РСО София Асен Алтънов за сетен път изрази своята болка от получилия се конфликт и несъгласието си "слепите хора да се притесняват, тревожат и разделят по такива поводи". Той отново призова г-н Кърлин да оттегли декларацията, но отговор и този път не се получи.
Така стоят нещата към 5 юли. Как ще се развие конфликтът и по-важно кога и по какъв начин ще започне да затихва - тепърва предстои да видим.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2012

50 ГОДИНИ ГОВОРЕЩА КНИГА
Работата с вас ме прави специална
Винаги сме готови да се вслушаме във вашето мнение
Всеки ден тук е удоволствие
50 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН СПОРТ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СЛЕПИ
И още един щрих
"Целият ми живот принадлежи на Варна и на спорта"
Държавно първенство по спортен риболов 2012 г.
Кълве ли рибата в жегата?
Искаш да спечелиш в живота - бори се и се състезавай
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Бургас
ИНФОРМАЦИЯ
РСО София разширява услугата "Подкрепа за достъпна градска среда"
КОНФЛИКТ
Гореща точка
ОЧЕРК
"Шило в торба не стои"
ПОДАЙ РЪКА
Среща на два свята
ПРОЕКТИ
"Поглед към бъдещето през очите на историята"
ПРОФЕСИОНАЛНО
Секция на масажистите с нарушено зрение към ССБ
СРЕЩА
Отново в Пловдив среща с Генко Изворски
ФЕСТИВАЛ
Шести републикански многожанров фестивал в Перник
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6