Брой 07-08, 2014

Тема: ПРОЕКТИ

Информация за изпълнението на проект "Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси"


Намираме се в четиринадесетия месец на изпълнението на проекта, който се реализира съгласно утвърдения график. Първите действия на ръководния екип бяха съсредоточени в създаването на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания и 16 изнесени офиса в градовете София, Благоевград, Кюстендил, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Сливен, Варна, Русе, Плевен, Шумен, Смолян, Кърджали, Монтана, Силистра и Дряново.
Екипът на проекта и Центърът ежемесечно провеждат работни срещи, на които се планират мероприятията за текущия месец.
До момента на пресконференцията са реализирани следните дейности:
1.1. Дейности за работа със средата: Информационни дейности.
- Организиране на Национална кампания "Заедно можем повече". Разработена е и отпечатана в 10 000-ен тираж брошура с информация за дейноста на Съюза на слепите в България, предлаганите услуги и координатите на всички структури в страната. Същата активно се разпространява чрез изнесените офиси в ТЕЛК, регионалните дирекции за социално подпомагане, очните кабинети, картотеката на инвалида и други институции, където хората със зрителни проблеми получават медицински или социални услуги.
- Организиране на Национална кампания "Подай ръка". Разработена е и отпечатана в 20 000-ен тираж дипляна "Когато сте с хора без зрение". През октомври 2013 г. Центърът за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания и изнесените офиси в страната стартираха разпространяването й в Народното събрание, Министерски съвет, общините, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, училищата, ресурсните центрове към Министерството на образованието и науката и други институции. Тя дава възможност читателите да се запознаят с правилните поведенчески модели при контакт с хора с нарушено зрение и ще допринесе за промяна на обществените нагласи към тях.
- Организиране на Национална кампания "Запази зрението си". Разработена и отпечатана е листовка в 5000-ен тираж. Тя предоставя информация за основните очни заболявания и необходимите грижи за зрението с цел неговото съхраняване. Организирана е среща с очни специалисти и потребители по проекта от Плевен, на която е обсъдено развитието на офталмологията и съществуващите проблеми в медицинската експертиза. Такива срещи предстои да бъдат организирани и в други изнесени офиси. Започна разпространяването на отпечатаните листовки и поетапното публикуване на 15 статии в различни печатни и електронни медии в страната, отразяващи духа на Националната кампания "Запази зрението си".
- В процес на изработване са 20 билборда в изпълнение на Национална кампания "И ние можем", които ще отразяват различни сфери на реализация на хората със зрителни увреждания и разкриващи отношението на техните работодатели за техния професионализъм. Билбордовете ще бъдат поставени на подходящи места, за да може по-голяма част от обществото да се запознае с тях.
1.2. Дейности за работа със средата: Изкуството – среща на два свята и форма на интеграция.
- В изпълнение на дейността са проведени 9 концерта на наши художествено-творчески състави и индивидуални изпълнители в градовете Кюстендил, Монтана, Кърджали, Смолян, Пловдив, Сливен и Стара Загора, Бургас и Русе.
1.3. Дейности за работа със средата: Спортът – средство за социално включване, укрепване на волята за успех.
- В изпълнение на дейността са проведени три национални индивидуални и отборни турнири по шахмат за мъже, шахмат за жени и спортна табла за мъже и жени в Старозагорски минерални бани.
2. Подкрепа за избор на професия, повишаване на знания за успешно кандидатстване в колежи и ВУЗ и създаване на предпоставки за трудова реализация.
- Издадено е в тираж 1000 броя ръководство "Анализ на възможностите на младите хора за подкрепа при избора им на професия". То е предоставено на училищата за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" в София и "Проф. д-р Иван Шишманов" във Варна. Предстои разпространяването му в ресурсните центрове към Министерството на образованието и науката, сред деца в интегрирана форма на обучение, потребители по проекта, и други деца, проявяващи интерес.
- Издаден е в тираж 1000 броя "Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа". В него са представени кратки професионални биографии на 50 членове на ССБ, които са се доказали на трудовия пазар и са осъществили своята личностна реализация. В наръчника е предоставена полезна информация за подготовка при търсене на работа, явяване на интервю, попълване на автобиография и мотивационно писмо. В заключителната част от наръчника са посочени традиционни и нови професии, в които се реализират хората с нарушено зрение в България и ЕС.
- Започна провеждането на курсове за подготовка за кандидатстудентски изпити на възпитаници от училищата за деца с нарушено зрение - "Луи Брайл" в София и "Проф. д-р Иван Шишманов" във Варна. Тяхното времетраене е 20 седмици и те се провеждат по следните предмети – български език, математика, история и география.
- Разработена е и отпечатана в тираж 1000 броя "Методика за създаване на условия за достъпно образование за незрящи". Предстои предоставянето и на Министерство на образованието и науката, училища, колежи и ВУЗ.
3. Развиване на форми и механизми за партньорство между всички страни, участващи в процеса на създаване на условия за пълноценно социално включване на хората с нарушено зрение.
- В изпълнение на тази дейност са проведени срещи на лица със зрителни увреждания с представители на БТ и РДСП в градовете Плевен, Благоевград, Русе, Стара Загора, Бургас, Силистра и Кюстендил. Предстои провеждане на такива срещи и във всички останали изнесени офиси.
4. Посредничество за професионална реализация на хората с нарушено зрение.
- Разработена е анкетна карта и е извършено изследване на основните характеристики на целевата група с оглед определяне на качеството на работната сила. Анкетирани са 1006 потребители по проекта, направени са обобщени анкетни карти по изнесени офиси и национална анкетна карта. Данните в тях са база за направения анализ на резултатите. Посочени са и необходимите мерки, които трябва да предприеме ССБ за повишаване на потенциала за личностна реализация на своите членове.
- Осигурена е работа в системата на ССБ и специализираните предприятия за хора с увреждания на 10 членове на сдружението и потребители по проекта.
5. Повишаване на потенциала за социално включване на хората със зрителни увреждания чрез индивидуална и групова работа за придобиване на нови умения и консултация на техните близки.
- Системно се предоставят консултации на потребители по проекта и членове на семействата на незрящите. Те са в следните области:
a. организации и история на движението на слепите в България;
б. права на хората със зрителни увреждания;
в. институти, работещи в областта на политиката за хора с увреждания;
г. помощно-технически средства за компенсиране на зрителния дефицит и обучение за ползването им;
д. полезни умения и обучение за независим живот;
е. осмисляне на свободното време и занимателна терапия.
- Закупени и предоставени са на 9 изнесени офиса помощно-технически средства за обучение на техните потребители.
- Организирано е обучение по компютърна грамотност в изнесените офиси в Плевен, Дряново и Кюстендил - по 10 човека за офис.
6. За популяризиране и визуализация на проекта е направено следното:
Организирани са пресконференции за представяне на проекта и отчитане на изпълнението му към 9-ия и 13-ия месец.
Отпечатани са всички предвидени по проекта информационни материали - табели, стикери, бланки, плакати, покани и други.
Екипът на проекта счита за необходимо да отбележи, че неговата реализация предизвиква голям интерес сред членовете на организацията ни и сме убедени, че той ще постигне своите основни и специфични цели. Проектът ще допринесе за личностното и професионално развитие на хората с нарушено зрение, за промяна на обществените нагласи към тях и създаването на условия за успешното им социално включване.

16 юли 2014 г.
София

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБ и
ръководител на проектаНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2014

ЗА ЕДНА БЛАГОРОДНА ИНИЦИАТИВА
Истинското добро никога не търси причини
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
София
Левски
КУЛТУРНО-СПОРТЕН ОБМЕН
Полъхът на стара Битоля
ЛИТЕРАТУРА
Беласица - лето 1014 - българската голгота
ПРОЕКТИ
Информация за изпълнението на проект "Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси"
Национален турнир по спортна табла
Кънка Витова взе златото на държавния шампионат по шахмат за незрящи
Държавно първенство по шахмат за мъже със зрителни увреждания
СЪБРАНИЕ
Годишно събрание на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
ЮБИЛЕЙ
И на осемдесет - все така работохоличен!!!
Вместо изповед
Един неспокоен и целеустремен дух
80 години СГБ
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6