Брой 01, 2015

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


От 10 до 12 декември в залата на рехабилитационна база "Поп Харитон" в Дряново се проведе последното за годината заседание на управителния съвет на ССБ.
Вече стана обичайна практика всяко заседание да започва с разглеждане и приемане на протокола от предишното заседание на УС. В този случай беше приет Протокол №6 от заседание на УС на ССБ, състояло се на 29 септември 2014 година.
По следващата точка от дневния ред беше разгледан и приет финансовият отчет на ССБ за деветмесечието на 2014 година.
От предложения на членовете на управителния съвет отчет е видно, че ръководството на организацията осигурява редовното и точно изпълнение на приетия от общото събрание на пълномощниците бюджет. В приетия бюджет на ССБ за 2014 година са утвърдени приходи в размер на 1 438 362 лева. Съответно за деветмесечието сумата възлиза на 1 078 772 лева. Реално отчетените приходи са 1 549 299,74 лева, а процентът на изпълнение на бюджета – 109%.
Относно изпълнението на бюджета в частта "Разходи" се виждат следните данни - с приетия бюджет за 2014 година са утвърдени разходи в размер на 1 438 362 лева, от които за деветмесечието са предвидени 1 078 772 лева. По отчетни данни направените разходи възлизат на 1 154 004 лева.
Обобщен счетоводен резултат от регламентирана и стопанска дейност - печалба в размер на 395 295,74 лева. Получените средства се разходват за изпълнение на важните дейности на организацията. От отчета може да се заключи, че финансовото състояние на ССБ е стабилно. Всички задължения на Съюза са текущи, в това число към данъчни служби, ДОО и доставчици. Към датата на изготвяне на отчета (ноември 2014 година) са изплатени заплатите за октомври на организациите и за септември на служителите в ЦУ на ССБ. Изплатени са и по 9 издръжки на организациите.
По тази точка управителният съвет прие следните решения:
Приема финансовия отчет на ССБ за деветмесечието на 2014 г.
В тримесечните и годишни финансови отчети на ССБ да се предоставя информация в табличен вид за извършените продажби на недвижими имоти и изразходваните средства.
По точка трито беше разгледан и приет финансовият отчет за дейността на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за деветмесечието на 2014 година.
Към 30 септември 2014 холдингът като цяло приключва на печалба в размер на 332 хил. лв. спрямо печалба само от 100 хил. лв. за 9-месечието на предходната година.
Със знак "плюс" се отбелязват финансовите резултати на предприятията в Плевен и София - съответно с 40 000 и 181 000 лева. Положителен е и финансовият резултат на централата на холдинга – 289 000 лева. Получените към деветмесечието приходи от реализация на готова продукция за холдинга като цяло възлизат на 2 553 000 лв. спрямо 2 695 000 лв. за същия период на 2013 година.
Получените средства от наеми за дружеството са съответно 981 хиляди за тази и 1001 хиляди лева за деветмесечието на миналата година.
От изнесените отчетни данни се вижда, че е налице известно подобрение в крайния финансов резултат на холдинговото дружество. Реализирана е по-висока печалба в сравнение със същия период на 2013 година. В предложения на вниманието на членовете на управителния съвет анализ се отбелязва, че във формирането на крайния резултат на холдинговото дружество голямо влияние за повишаването на резултата на холдинга се получава от продажбата на дълготрайни материални активи, а именно – продажбата на складови помещения в поделението в Шумен (на стойност от 179 хил. лв.) през юни 2014 г. и продажби на други ДМА на стойност 7 хиляди лева. Но дори и при игнорирането на приходите от продажби на ДМА се получава, че е постигнат положителен финансов резултат само от стопанска дейност в размер на 146 хиляди лева.
Анализирането на резултатите в дъщерните дружества показва, че са налице сравнително по-добри резултати в производствената дейност за деветмесечието на 2014 година. Загубата от производствена дейност общо за поделенията на холдинга е намалена на 98 хил. лв. (за настоящия отчетен период) в сравнение с 203 хил. лв. загуба през 9-месечието на 2013 г.
След като приеха финансовия отчет на холдинга, членовете на УС пристъпиха към обсъждането на информация от Лъчезар Шекеров за икономическото състояние на "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Дряново към 30 ноември 2014 година.
Във връзка с особено големите затруднения, които изпитват двете, произвеждащи електроинсталационни изделия, предприятия, управителният съвет на свое предишно заседание задължи управителя на холдинга да предоставя актуална оперативна информация за тяхното състояние.
В изпълнение на поставената задача пред ръководството на холдинга беше предложен анализ на тяхното моментно състояние към 30 ноември 2014 година.
По оперативни данни и двете предприятия приключват на загуба за 11-месечието. За месеците октомври и ноември предприятието във Варна реализира печалба, а поделението в Дряново приключва на загуба за двата месеца.
В предприятието във Варна се констатират някои обнадеждаващи тенденции, но поне на този етап, въпреки постигнатите положителни резултати от дейността на поделението, получени в резултат на многото положителни действия на ръководството, подобренията в някои основни икономически показатели и несъмнено видимите оздравителни процеси, протичащи в момента, все още не можем със сигурност да говорим за наличие на трайна тенденция за подобряване на ефективността и крайния финансов резултат.
От наличните отчетни данни за клона в Дряново се констатира, че е налице неблагоприятната тенденция за постепенно влошаване на крайния финансов резултат с настъпването на есенно-зимния сезон. Предприятието реализира почти еднаква загуба за последните два месеца - за октомври загуба от 19 хил. лв., а за ноември - 20 хиляди лева. Тук, разбира се, трябва да се вземе предвид извънредното влияние, което оказват върху финансовия резултат на предприятието погасените наведнъж задължения към общината за 2013 г. (за данък сгради и такса смет) в размер на 17 хил. лв., които формират по-голямата загуба през двата месеца.
И в Дряново, както и при отчетните данни на поделението във Варна, реализираното голямо изоставане през първото тримесечие на 2014 г. не може да се навакса и компенсира с положителен резултат единствено от летния сезон. Последното само намалява, но не преодолява изоставането, като в клон Дряново за 11-месечието натрупаната загуба възлиза на 110 хил. лева. Отчетените приходи от реализация на продукция през последните два месеца (16 хил. лв. през октомври и 20 хил. лв. през ноември) несъмнено показват, че не могат да се очакват големи колебания и в крайния резултат до края на годината.
С десет гласа "за" членовете на управителния съвет приеха информацията по тази точка.
След това те спряха вниманието си върху информация от Лъчезар Шекеров за икономическото състояние на "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен към 30 ноември 2014 година и перспективите за развитие.
След проведена дискусия и поставени въпроси към управителя на предприятието в Плевен г-н Павлин Ангелов управителният съвет прие следните решения:
1. Приема информацията от Лъчезар Шекеров за икономическото състояние на "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен към 30 ноември 2014 г. и перспективите за развитие.
2. Управителят на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД – Лъчезар Шекеров, и управителят на "Успех Металкап ССБ" ЕООД, Плевен – Павлин Ангелов, да предприемат необходимите действия за разработване на нови пазари за капачки "туист-оф".
Следващият пункт от дневния ред заседанието се отнасяше до обсъждане и приемане на информация за извършени от Контролния съвет на ССБ проверки.
По тази точка бяха представени от председателя на КС г-н Емил Узунов материали от извършени проверки на почивната база на ССБ - хотел "Хоризонт", Обзор, Бургаска област, "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Стара Загора, РСО Бургас, РСО София и проверка по повод "Открито писмо на група съюзни членове", в което се съдържат препоръки и констатации за разглеждане от УС на ССБ.
По тази точка управителният съвет прие следните решения:
1. Приема информацията за направените проверки от КС.
2. Задължава председателя на ССБ да разработи правила, регламентиращи инвестиционния процес в ССБ и търговските му дружества.
По точка девет – "Специфични правила за ползване на базите на ССБ от съюзни членове", както обикновено имаше сериозна дискусия и едва след внасянето на някои промени в предварително разработения проект специфичните правила бяха приети. Специфичните правила, заедно с графиците и цените за ползване на базите на ССБ, валидни за 2015 година, публикуваме на страниците на списание "Зари".
Както обикновено и в началото на тази година беше разгледан въпросът за членския внос в ССБ и таксата за ползване на услугите на фонобиблиотеките на организацията. Бяха приети следните решения:
1. Определя се годишен членски внос за 2015 година в размер на 2 лева. За асоциирани членове – 20 лева.
2. Определя годишен членски внос за 2015 година за ползване на фонотеката както следва:
- от физически лица с нарушено зрение, нечленуващи в ССБ - 30 лева;
- физически лица с друг вид увреждане - 60 лева.
3. Абонаментните кампании за говорещи книги за 2015 г. да се извършат при цени както следва:
- за членове на ССБ - 30 диска за 25 лева;
- за членове на ССБ - 60 диска за 50 лева;
- за нечленуващи в ССБ - 30 диска за 60 лева;
- за нечленуващи в ССБ - 60 диска за 120 лева.
През тази година предстои провеждането на отчетно-изборните събрания на териториалните съюзни организации. В тази връзка по предложение на председателя на ССБ г-н Васил Долапчиев бяха приети следните решения:
1. Отчетно-изборните общи събрания на ТСО да се проведат от 15 март 2015 г. до 15 юни 2015 година.
2. Нормата на представителство за избор на пълномощници за Регионалното събрание на пълномощниците е както следва:
- на 30 съюзни членове - един пълномощник;
- за остатъка над 15 съюзни членове - още един пълномощник.
3. Нормата на представителство на резервните пълномощници, избирани от ТСО за Регионалното събрание на пълномощниците да бъде както следва:
- от 30 до 100 съюзни членове - един резервен пълномощник;
- от 101 до 200 съюзни членове - двама резервни пълномощници;
- от 201 до 350 съюзни членове - трима резервни пълномощници;
- над 350 съюзни членове - четирима резервни пълномощници.
По следващата точка беше предвидено членовете на управителния съвет да обсъдят и приемат предложение за изменение на Наредбата за реда и условията за създаване, реорганизиране и прекратяване дейността на териториални съюзни организации, задълженията и правата на председателя на ТСО и предложение за изменения на Наредбата за реда и условията за свикване и провеждане на общото събрание на ТСО и Регионалното събрание на пълномощниците.
Преди да се открие дебатът по тези документи г-н Тодор Радев предложи разглеждането им да бъде отложено за следващо заседание, за да се даде възможност те предварително да бъдат обсъдени в комисията по организационни въпроси. При проведеното гласуване това предложение не беше достатъчно подкрепено, то получи 5 гласа "за" и 5 "против", поради което не беше прието и управителният съвет пристъпи към разглеждане и гласуване на предложените от председателят на ССБ изменения в двете наредби. Предложенията бяха гласувани и съответно приемани поотделно, текст по текст.
Тези документи имат отношение към започващата отчетно-изборна кампания на местно и регионално равнище и по-късно те също ще станат достояние на членовете на Съюза на слепите.
По повод отхвърлянето на предложението му измененията в наредбите преди да се гласуват от управителния съвет да се разгледат в комисията по организационни въпроси г-н Тодор Радев обяви, че подава оставката на цялата комисия.
Заседанието продължи с приемане на решение за определяне на възнаграждението на лица с нарушено зрение, работещи на трудови договори в системата на ССБ и заемащи изборна длъжност, за която е предвиден хонорар.
По тази точка управителният съвет реши:
1. Лицата с нарушено зрение, работещи на трудови договори в ССБ, НЦРС - Пловдив и Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в Русе, Габрово и Перник не получават хонорари, когато са избрани за председатели на РКС или ТСО.
2. След прекратяване на трудовите правоотношения лицата, заемащи горецитираните изборни длъжности, могат да получават определените хонорари с решение на УС на ССБ.
По предложение на Ваньо Калинов – управител на "Успех Елком ССБ" ЕООД – Варна, управителният съвет реши – "Награждава Марийка Гешева Георгиева за нейния принос за развитието на предприятието през годините със златна значка".
След това решение поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на Съюза на слепите в България беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2015

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС
Година на трудности и успехи
Каталог на записаните НОВИ заглавия през 2014 година
Каталог на ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ заглавия през 2012 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Незрящ посланик
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Левски
Горна Оряховица
Асеновград
Пловдив
ЛЯТО 2015
Правила, цени и графици за ползване на почивните бази на ССБ
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2014 година
Архив на изданието
1 2 3 4 5