Брой 10, 2016

Тема: ПРОЕКТИ

Пожелайте ни успех


С Пенка ХРИСТОВА - ръководител на проект по програмата "Ново работно място", разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА

Редовните читатели на списание "Зари" неведнъж са се запознавали с някои аспекти от дейността на една неголяма и строго специализирана българска фирма известна като "БГАСИСТ". Нейната дейност е ориентирана най-вече към разпространение на специализирани продукти и услуги за хора със зрителни увреждания. През последните години екипът на фирмата успешно се представя и на полето на реализирането на европейски и национални проекти - както в ролята на водеща организация, така и като надежден партньор и подизпълнител. Отличителна характеристика на всички проекти, по които работи фирмата, е тяхната насоченост към целевата група на хората с увреждания и най-вече към тези със трайни зрителни увреждания.
Не прави изключение и най-новият проект на предприятието, озаглавен "Осигурена заетост на лица с увреждания в "БГАСИСТ" ООД".

- Коя е конкретната програма, по която кандидатствахте?
- Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 1 - "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", инвестиционен приоритет 1 - "Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила". Процедурата на подбор на проекти е BG05M9OP001-1.003 "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015".
- Какви са основните цели, които си поставяте при реализацията на проекта?
- Основната ни цел е разкриването на 4 нови работни места в специализираното предприятие "БГАСИСТ" ООД, предназначени за безработни и неактивни лица с увреждания.
- С какво тази заетост се отличава от обикновеното наемане на такива хора на други работни места?
- Доброто познаване на специфичните възможности и потребности на хората от нашата целева група ни дава възможност да адаптираме както целите, така и предвидените в проектното предложение дейности именно към тези специфични особености на лицата със зрителни увреждания. Така че дейностите, които предстои да се осъществяват в рамките на проекта, обхващат различни аспекти на успешното включване и приспособяване към особеностите на трудовия процес на хора от посочената целева група.
Идеята ни е те наистина да извършват напълно сериозно предвидените по проекта трудови дейности. За целта обаче от нас се изисква всички дейности и подходи да са съобразени с потребностите на хората с увреждания. Това предполага и оказване на допълнителна помощ и услуги и създаване на необходимите технически условия. Освен адаптираните към спецификите на новонаетите служители работни места предвиждаме и допълнителна подкрепа, изразяваща се в наставничество, асистиране, кариерно консултиране и тъй насетне. Предвиждаме и обучение на новонаетите служители в сферата на дигиталните компетентности.
- На какви длъжности ще бъдат назначени новите служители на фирмата?
- Двама от тях ще работят като технически сътрудници, а другите двама като компютърни оператори.
- В крайна сметка какви са окончателните ефекти, които очаквате от реализирането на дейностите по проекта?
- На първо място това би трябвало да се изрази в повишаване на социалния статус и доходите на участниците в проекта. На второ място - в разширяване на дейностите и увеличаване на количеството на предлаганите услуги от страна на "БГАСИСТ", което ще се постигне именно чрез включването в дейността на фирмата на четирима нови служители.
- Кога стартира и каква е продължителността на проекта?
- Проектът ще се реализира в рамките на 16 месеца и вече стартира през август.
Предвидената по него субсидирана заетост е за 12 месеца, като след нейното изтичане фирмата има ангажимент вече изключително и само за своя сметка да запази за още толкова време поне две от разкритите по проекта работни места.
- На каква стойност е проектът?
- Проектът е на стойност 91 768.56 лв., 100% - безвъзмездно финансиране.
- Какви са потенциалните рискове, на които можете да се натъкнете, или с други думи - какви евентуални проблеми може да очаквате?
- Винаги има риск управляващият орган да не признае даден разход поради дребни пропуски в процеса на отчитането. Бюрократичните изисквания при изпълнението и отчитането на европейските проекти са огромни. Екипът по проекта има значителен опит в това отношение, но въпреки всичко ще бъде необходимо да вложим много професионализъм и внимание, за да не бъдат реализирани загуби за предприятието.
Така че - пожелайте ни успех, а защо не и поне мъничко късмет!Назад

Всички статии на Брой 10, 2016

IN MEMORIAM
Разделихме се и с Марин Матев
ЗА НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ НА СЛЕПИТЕ
Любимото читалище и неговите седенки
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Благоевград
Добрич
Русе
Габрово
ИНИЦИАТИВА
Докосни галерията
КУЛТУРЕН ОБМЕН
Музикална вечер край Охридското езеро
ЛИТЕРАТУРА
"Голямата червена книга"
Стенописите
ПОКАНА
Общо събрание на ФСХЗУ
ПРАЗНИЧНО
Петковден
ПРЕМИЕРА
Презентираха шестата книга на Ангел Сотиров
Из "За българските бежанци от Караклисе и за техния говор"
ПРОЕКТИ
Пожелайте ни успех
СПОРТ
Държавно първенство по стрелба с лък
ЮБИЛЕЙ
Стоян Бабеков на 80 години
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6