Брой 05, 2008

Тема: ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на пълномощниците на ССБ


Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква III-то заседание на XV-то общо събрание на пълномощниците на ССБ на 25 юни от 14.00 часа, 26 и 27.VI.2008 г. в Старозагорски минерални бани, хотел "Ропотамо". Заседанието ще протече при следния

Дневен ред:

1. Анализ на състоянието на "Успех-ССБ Холдинг" ЕООД, дъщерните му дружества и перспективи за развитието им.
2. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.
3. Отчет за дейността на ССБ през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г. и програма за дейността му през периода м. юни 2007 г. - м. май 2008 г.
4. Годишен финансов отчет на ССБ през 2007 г.
5. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м. юни 2007 г. - м. май 2008 г. Попълване състава на КС на ССБ.
6. Приемане на тълкувателно решение на чл. 13 от Устава на ССБ, уреждащ предсрочното пекратяване правомощията на членове на съюзните органи и длъжности. При необходимост обсъждане решение на КС на ССБ за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на РКС - София.
7. Обсъждане бюджет на ССБ за 2008 г.
8. Обсъждане на вътрешносъюзни нормативни документи.
9. Обсъждане на постъпили жалби до XV Общо събрание на ССБ.Назад

Всички статии на Брой 05, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Извънредно Общо събрание на пълномощниците от регион София
Изявление
Не пренебрегвайте брайловата грамотност
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
Бургас
Плевен
Пловдив
Русе
Велинград
София
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Американка с изкуствени "очи" играе баскетбол с внука си
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
От Автора
В търсене на белите лястовици или концерт за пиано и оркестър
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
Паметникът на Априлци
МАЛКА ОБЯВА
Относно тифлотехнически помощни средства
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на пълномощниците на ССБ
ПРАЗНИЧНО
24 юни - Еньовден
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Всичко е любов
ПРЕМИЕРА
В плетката на съдбата
В догонване на пропуснатото време
СЪОБЩЕНИЕ
Относно обучение в Медицинския колеж
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Конфликт
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6