Брой 06, 2009

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


От 28-и до 30-и май в рехабилитационната база на ССБ в Шипково се проведе поредното заседание на Управителния съвет.
Заседанието беше и последно преди провеждането на годишното заседание на Общото събрание на пълномощниците. Ето защо именно на това заседание бяха разгледани и приети за представяне пред Общото събрание може би най-трудните, най-значимите и естествено най-сложните отчети.
Няма съмнение, че разгледаните на това заседание материали ще бъдат основата, над която ще се надграждат дискусиите по време на заседанието на пълномощниците на Общото събрание.
По тази причина и материалът, който предлагаме на читателите на списание „Зари” ще бъде по-пространен и по-подробен.
Позволяваме си в него да включим значими по обем и по смисъл извадки от обсъжданите отчетни материали. Както и всеки друг път и сега естествено ще запознаем читателите с изразените в дискусиите тези на участниците.

Точка първа от Дневния ред на заседанието на Управителния съвет беше: 
 
1. Отчет за дейността на ССБ през периода 1.1. - 31.12. 2008 г. и програма за дейността му през периода юни 2009 - май 2010.

В представения отчет за дейността на организацията се припомня, че структурата на ССБ включва 16 регионални организации, обединяващи 109 териториални организации.
В началото на разглеждания период в ССБ са членували 18 637 човека, а към 31.12.2008 г. те са 17 946, от тях – 6 зрящи. Със загубена работоспособност от 71 до 90% са 4680 члена и над 90% - 13 260 члена. Новоприетите са 912, прекратилите членство в ССБ – 393, починалите съюзни членове – 1203. За трета поредна година отбелязваме спад на числеността на организацията, което се дължи на отнемане на групата “инвалидност” на членове със срочни решения, вследствие стриктно спазване на критериите за очна инвалидност на ТЕЛК, както и поради големия брой членове на преклонна възраст и естествения ход на живота. Считаме, че този факт през следващите години ще се превърне в тенденция, което налага всички ръководители на структурни звена в системата ни да увеличат усилията си за издирване на новоосвидетелствани от ТЕЛК лица и поканването им за членове на сдружението.
В организацията членуват 8496 мъже и 9450 жени. Възрастовата структура е: до 30 години – 646, от 30 до 60 години – 5359, над 60 г. - 11941. Образователният ценз на членовете ни е: с начално образование – 3249, с основно образование – 8061, със средно образование – 5369, с полувисше образование - 474, с висше образование – 793. От посочените данни можем да направим извода, че в организацията преобладават членове от третата възраст – 66,54%, както и че значителна част от тях са с ниска образователна степен – 63,02%.  Тези обстоятелства продължават да оказват значително въздействие върху вида на решаваните проблеми.
Безспорно те са от голямо значение за кадровия ресурс на ССБ и ефективността от дейността ни. В организацията членуват 673 работещи, от които в системата на ССБ 235, а извън системата на ССБ – 438.
Напълно разбираемо вниманието на членовете на УС по тази точка се фокусира върху проблема за причините за намаляването на членския състав на ССБ.
Генко Изворски препоръча на регионалните председатели на ССБ да си направят сериозни анализи за причините за утвърждаването на тази тенденция и да потърсят срещи с експертните лекарски комисии. Той също така обърна внимание, че не е разработена годишна програма за рехабилитация, каквато друг път е имало.    
Васил Долапчиев препоръча да се видят кои са най-засегнатите региони и от там именно да започне анализът на проблема.
Дина Желева счита, че проблемът се е появил от това, че телковете са започнали да прилагат по-строги критерии, поради което много от явяващите се на освидетелстване получават експертни решения, в които процентът на изгубената работоспособност е под 70% и тези хора естествено отпадат от съюза. В тази връзка тя отново обърна внимание върху желанието на хората от нейната организация в Стара Загора да има обособен, специализиран само за лица със зрителни увреждания, дневен рехабилитационен център. В момента съществува център, в който хората със зрителни увреждания са заедно с лица с други увреждания, например с психически, а това не е добро за нашите хора.
Според Тодор Радев водещите причини не са субективни. Членовете на ССБ намаляват не защото председателите на териториалните организации са започнали да работят по-зле. Първата обективна причина той вижда в промяната на стила на работа на телковете, както и в това, че специализираните очни телкове са много отдалечени от големия брой зрително увредени хора. По тази причина много от по-възрастните предпочитат да се явят на общите телкове, които се намират близо до населеното място, в което те живеят. Факт е, че съставът на нашата организация застарява, а и ние вече нямаме много възможности да привличаме хората при нас. Вече нито старите, нито младите могат да започнат работа. Средствата ни намаляха, не можем вече да посещаваме болните, а и като ги посетим не можем нищо да им занесем. Екскурзиите намаляха, дарителите изчезнаха. Остана ни просто да поддържаме едно ниво на организационна работа, за да не изпускаме и тези, които са останали. Не по-малко значение има и застаряващият състав на организацията и голямата смъртност. Според него все пак трябва сериозно да се замислим за причините, защото няма човек, който да се откаже ей така без нищо.
Оформи се общо становище за това, че е необходимо да се проведе среща с представителите на специализираните очни експертни лекарски комисии.
Мария Картулева сподели и своите наблюдения, според които някои хора не стават членове на Съюза на слепите, защото членството в нашата организация поражда у тях и техните близки известни неудобства. Ние самите би трябвало повече да пропагандираме нашата дейност и да показваме на другите как трябва да се отнасят с незрящите и как могат да им помагат. Тя сподели, че в Благоевград възнамеряват да организират едно специално радиопредаване по този проблем. Според нея ние трябва сами да учим хората как да се отнасят към нас, а не да чакаме центровете да ги обучат. Във връзка с телковете тя смята, че много значим проблем е, че ние не получаваме навременна и точна информация за това кои хора са се явили за освидетелстване.
В потвърждение на това, че хората в преобладаващото си мнозинство предпочитат да се явят на общ, вместо на специализиран ТЕЛК, Борислав Лазаров каза, че за последните две години в Кюстендил над 80 човека са се явили на общ ТЕЛК и само 8 на специализиран очен. Това, с което ние все пак можем да привличаме хората да идват при нас са дейностите, които развиваме.
Според Методи Андонов нещото, което привличаше хората при нас беше възможността да се трудят. Именно тази възможност, именно трудът събра при нас голямата членска маса. За да можем да бъдем привлекателни като организация, ние трябва да можем да им предложим възможност да работят. А сега какво стана? На книга слепите имат възможност да получат трудова пенсия след една или пет години трудов стаж. Но днес те няма къде да придобият този стаж и ще бъдат принудени цял живот да се задоволяват с едната социална пенсия. Какво ще стане с тези хора? Не трябва ли ние да станем по-борбени, по-настоятелни? „Хората са ни гласували доверие и ние трябва да го оправдаем. На държавно ниво нищо не е направено. Ние на ниските нива ще решаваме местните проблеми, но големите проблеми ще трябва да се решават на държавно ниво.”
Според председателят на ССБ ние вече живеем в едно твърде индивидуалистично общество и няма нищо чудно в това, че хората не се записват масово при нас. А що се отнася до направеното, според него през последните години е направено твърде много именно на държавно ниво. Засилва се ролята на националнопредставителните организации на хората с увреждания. Искането интеграционните добавки да се формират като процент от минималната работна заплата е връчено на социалния министър. Настоява се Агенцията за хората с увреждания да стане министерство, както е в Англия, или поне да има статут на държавна агенция. Тогава към нея ще могат да бъдат привлечени експерти по много въпроси. Вярно е, че държавата и сега си позволява много. Някои закони, които засягат хората с увреждания, са били внесени за разглеждане без дори за това да е бил уведомен националния съвет. И ако това продължава ние ще се обединим и нищо чудно да заведем дело срещу българското правителство.
Г-н Долапчиев обърна внимание и на това, че все още не можем да създадем работещ модел за снабдяване с помощни технически средства. Трудно е да закупуваме малки партиди. Тези средства в Западна Европа са твърде скъпи. Например един бастун струва от 35 до 100 евро. Там обаче тези средства обикновено се изплащат от различни фондове, а тук такива няма. В списъка на социалното министерство от средствата, които се ползват от незрящите, са включени само говорещите термометри и при това с една много усложнена процедура. Желаещите да ги получат безплатно трябва да отговарят на много изисквания, едното от които е и двамата в семейството да са незрящи.
Стефан Данчев предложи всяка година да искаме от министерството да включва в този списък поне по едно помощно техническо средство за лица със зрителни увреждания.
С това дебатът по тази точка приключи, членовете на управителния съвет приеха отчета за дейността на ССБ и решиха да го предложат на пълномощниците на Общото събрание.

2. Годишен финансов отчет на ССБ за периода 2008 г.

Предвидените по бюджета приходи за 2008 г. са 1 311 392 лв. А фактически постъпилите средства за 2008 г. възлизат на сумата от 2 168 572,79 лв.
Средствата, които ССБ следва да предостави за издръжка на  РСО по бюджет възлизат на 172 205,48 лева.  Предоставени за 2008 година са средства в размер на  152 478,28 лева. Предоставените средства са покрили текущите разходи на организациите.
От представените в отчета данни можем да видим, че изпълнението на бюджета по отношение обезпечаването на цялостната дейност на регионалните съюзни организации се доближава до сто процента, като за 2007 и 2008 г., то е както следва: Предвидените по бюджет приходи на РСО за 2007 г. са 356 322 лв. Фактически постъпилите средства са 348 320 лв. Или изпълнение от 97,75%. За 2008 г. данните са както следва: Предвидени приходи  - 428 066 лв. Фактически постъпили в РСО – 424 029 лв. Или 99,06% изпълнение.

Реално отчетените приходи за ССБ за 2008 г. възлизат на 2168572,79 лв. и са както следва:
  • Приходи от регламентирана дейност - 1353706,78 лева.
  • Приходи от стопанска дейност - 814866,01 лева.
Реално отчетените разходи за ССБ възлизат на 2150963,47 лв.
Резултат на ССБ за отчетната 2008 година - печалба 17609,32 лв.
В данните за отчетените резултати от дейността на сдружението са включени и реализираните резултати от дейността на рехабилитационните бази на ССБ. Финансовият им резултат е както следва:
 
Краткосрочните задължения на организацията към края на отчетния период възлизат на 365 хил. лв. при  314 хил. лв. за предходната година.  Към момента на изготвяне на годишния отчет всички дължими данъци и осигуровки към бюджета и осигурителния институт са изплатени. Всички задължения са  текущи.
Данните от баланса и отчета за доходите показват, че за 2008 година сдружението е успявало да посреща задълженията си към данъчните и осигурителни институции. Същевременно с това се затвърждава тенденцията към неритмично плащане на трудовите възнаграждения. Сдружението има и неразплатени задължения по извършените ремонтни дейности в Дряново в размер на около 200 хил. лв.
С 10 гласа „за” финансовият отчет на ССБ беше приет.

3. Отчет за дейността и годишен финансов отчет на сдружение  „Национален център за рехабилитация на слепи” Пловдив за 2008 г.

На заседанието на управителния съвет беше разгледан и отчет за работата на Националния рехабилитационен център за слепи в Пловдив. На страниците на списание „Зари” неведнъж сме помествали материали за отделни аспекти от дейността на центъра. На практика обаче не сме имали възможност да предоставим на нашите читатели една по обемна картина за работата на тази институция.
А както е видно от представения отчет за дейността Националният рехабилитационен център за слепи извършва разнообразна и много полезна дейност в сферите на рехабилитацията и професионалното обучение на лицата със зрителни затруднения в България.
Още през 2006 г. е разработен архитектурен проект за изграждане на Център за професионално обучение. В самото начало на 2007 г. с финансовата подкрепа на Програма ФАР на ЕС и Правителството на Република България започна изграждането и обзавеждането на специализираните кабинети на този център. За съжаление средствата, които бяха заложени за изграждане на Центъра, бяха отпуснати на 50%, но въпреки това успешно бяха извършени по-голямата част от строителните дейности. През 2008 г. ръководството на центъра полага сериозни усилия за осигуряване на средства за завършване на строителството и обзавеждане на помещенията. Разработен е мащабен проект за основен ремонт на цялата четириетажна сграда, културния дом и новото крило. Проектът беше представен в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, но за съжаление не получи финансиране. По тази програма проекти можеха да подават общини и нестопански организации, но се оказа, че МРРБ не е финансирал проект на нито една нестопанска организация. С усилията на рехабилитационния център са продължени и доразвити контактите, започнати преди няколко години, между МТСП, Федералното министерство на здравето и социалната сигурност на Германия и НЦРС за подпомагане на професионалното обучение. Центърът беше посетен от делегация, водена от началник отдела за хора с увреждания на Федералното министерство на здравето и социалната сигурност на Германия. В състава на делегацията бяха включени председателят на Асоциацията на центровете за професионално обучение в Германия, вицепрезидентът на параолимпийския комитет на Германия, директорът на Центъра в град Дюрен и експерти в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на зрителнозатруднени лица. Обсъдиха се и съвместни инициативи за сътрудничество и германската страна пое ангажимент да търси средства за довършване на строителните дейности и обзавеждане на кабинетите след представяне от наша страна на проект, който съответно беше разработен и предоставен на партньорите от Германия.
През 2008 г. НЦРС разработи и изпълни проект, финансиран от Агенцията за хората с увреждания. Оборудвани бяха 2 компютърни кабинета за провеждане на професионалното обучение по специалностите „Офис секретар” и „Програмист”. Курсистите в НЦРС бяха консултирани относно пазара на труда, тенденциите на търсене и предлагане на работа, начина за осъществяване на контакти с Бюрата по труда и с евентуални работодатели, нестопански и бизнес институции. Курсистите бяха обучени в изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, в успешно и уверено представяне на евентуално интервю за работа. Осъществени бяха комуникации с бюрата по труда по местоживеене, като се информираха лицата, отговарящи за заетостта на хората с увреждания относно провежданите от НЦРС професионални курсове и практическите умения и знания на всеки един курсист. Проведе се държавен изпит за придобиване на квалификация по лицензираната професия “Офис секретар”, проведе се държавен изпит по професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”. Проведе се среща на курсистите с представител на Агенцията за хора с увреждания, на която те бяха запознати с възможностите за изготвяне и кандидатстване с проекти пред Агенцията за стартиране на собствен бизнес и със сравнителен анализ на предимствата и недостатъците на собствения бизнес и на започването на работа към даден работодател.
През отчетния период НЦРС осъществи част от дейностите като партньор по проекта на ССБ “Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България”, финансиран от програма ОПАК.
Проведоха се два семинара по НСО мениджмънт и обучение на представители на регионалните структури на ССБ за работа със специализирани компютърни програми и Интернет, както и по управление на проекти.
През 2008 г. се изпълни и проект по програма „Леонардо да Винчи”. По проекта се извърши обмен между организации, работещи в сферата на професионалното обучение на слепи и слабовиждащи /Институт за слепи SOSW – Краков и НЦРС/. На ниво партньорство се обмениха добри практики за осъществяване на връзката между основната рехабилитация и професионалното обучение, мотивационно обучение и професионално ориентиране. На ниво институция се обмениха идеи за организацията на учебния процес, работа с държавни и обществени институции, работа с агенции по заетостта и работодатели. На ниво експерти се обмениха добри практики в областта на всички дисциплини от основната рехабилитация и професионалното обучение, което  доведе до повишаване на квалификацията на експертите и подобряване на качеството на услугите извършвани в Центъра.
В края на 2008 г. НЦРС беше приет за пълноправен член на ЕНВИТЕР. Това е най-работещата европейска структура за рехабилитация и професионално обучение на зрителнозатруднени лица. НЦРС се включи и в разработването и реализирането на 3 международни проекта.
Екипът на Центъра поддържаше тесни контакти с дневните центрове за късноослепели, като им оказваше консултантска помощ в областта на рехабилитацията на зрителнозатруднените. Оказана беше методическа помощ при подготовката за разкриване на дневен рехабилитационен център в Шумен и в София, който предстои да бъде открит. През месец ноември НЦРС проведе семинар с екипите на дневните центрове, работещи със зрителнозатруднени лица. Лектори на семинара бяха експерти от НЦРС и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски". На семинара присъстваха представители на сродни организации от Италия, Холандия и Румъния, което даде ввъзможност на колегите от дневните центрове да се запознаят с добрите практики в тези държави. По време на семинара бяха дискутирани различни проблеми на дневните центрове. Участниците бяха изключително активни и показаха голям интерес при обсъждане на въпроси свързани с диагностициране на изходните умения, мотивационно обучение, насочване на късноослепелите лица към различни форми на рехабилитация, проблеми на дневните рехабилитационни центрове, снабдяването с технически средства за слепи, професионалната подготовка и трудовата реализация на хора със зрителни увреждания.
Продължи и оказването на съдействие при обучението на интегрираните ученици от Пловдив. За тяхното обучение и през тази година редовно се предоставяше материалната база и специалните помощни средства, с които разполага Центърът. НЦРС поддържаше добра координация с главния специалист "ОМД", регионалните и териториалните председатели на Съюза на слепите в България /ССБ/ и специализираните ТЕЛК по очни болести с цел мотивирането на потенциалните клиенти за обучение в НЦРС да се възползват от предлаганите услуги. Усилията в тази посока дадоха добри резултати. Създаде се и продължи да се поддържа базата данни за зрителнозатруднени лица - потенциални клиенти на НЦРС. Към края на 2008 листата на чакащите наброяваше 196 зрителнозатруднени лица.
През отчетната година бяха проведени и редица срещи на ръководството на НЦРС  с ръководствата на регионалните структури на  ССБ и самите зрителнозатруднени лица - потенциални ползватели на рехабилитационни услуги.
Центърът поддържа добри контакти със сродни организации,  български и европейски финансиращи програми. Перманентно се проучват възможностите за включване в техните схеми на финансиране. През този период Центъра посетиха и се запознаха с неговата дейност представители на организации и рехабилитационни центрове от Румъния, Италия и Холандия.
През 2008 г. услугите на Национален център за рехабилитация на слепи са ползвани от 203 клиенти, в това число основна рехабилитация – 65; основна рехабилитация дистанционна форма – 3; професионално обучение - 21 зрителнозатруднени лица; професионално обучение /комплексен инструктор за работа с лица със зрителни увреждания/ – 6; обучение на интегрирани ученици – 4; рехабилитационно консултиране – 11; консултации и обучение на близки на клиентите на НЦРС – 61; обучение на специалисти от дневните центрове по „Кариерно развитие на хора със зрителни увреждания” – 14; обучение и текуща практика на  студенти - 18 души;
В съответствие с изискванията на ЕСС Сдружението съставя два отчета за приходите и разходите през годината, като единият обхваща само приходите и разходите от нестопанска дейност, другият - приходите и разходите от стопанска дейност. Другите приложения към ГФО са Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал, Справка за вземанията и задълженията към 31.12.2008, Справка за ДМА, Справка за оповестяване на счетоводната политика през годината.  
От отчета за нестопанска дейност е видно, че през 2008 г. са постъпили следните приходи / в хил. лв./:
Общо приходи за 2008 г. - 188 хил.лв.
Общо разходи за нестопанска дейност - 188 хил.лв.
От отчета за стопанска дейност е видно следното :
Приходи от стопанска дейност - 20 хил.лв.
Разходи за стопанска дейност - 36 хил.лв.
Загубата от стопанска дейност е 16 хил.лв.
Въпреки настойчивите призиви на г-н Долапчиев за дискусия по тази точка, дискусия не се състоя и отчетът на Националния център за рехабилитация на слепи беше приет с 10 гласа „за”.

4. Обсъждане на бюджета на ССБ за 2009 г.

По разчет бюджетът на Съюза на слепите в България за 2009 г. трябва да възлезе на сумата 1 250 235 лева. Приходната част на бюджет за 2009 година ще се формира от следните приходоизточници:
Първият източник на приходи са финансовите средства, които следва да получим от Републиканския бюджет в размер на 660 000 лева, в това число 100 000 лева за Национален център за рехабилитация на слепи в Пловдив и 560 000 лева за дейността на ССБ.
Втори източник  са приходите от членски внос, които сме изчислявали  на база числен състав и съгласно решения на УС на ССБ.
Очакваните по това перо  приходи са – 35 320 лева.
Други източници на финансови средства са:
Приходи от наеми  в регионалните съюзни организации – 83077 лв.
Приходи от дарения и съвместна дейност В РСО – 64132 лв.
Приходи от наеми в ЦУ на ССБ – 238000 лв.
Приходи от ЕООД – 82760 лв.
Приходи от консумативи – 24000 лв.
Налични парични средства в регионалните съюзни организации – 62946 лв.
Разходната част на бюджета на Съюза на слепите в България е формирана  по следните две основни направления:
Разходи по видове дейности, осъществявани пряко от Централно управление на ССБ в размер на 365000 лв.
В тези разходи се включват разходите за дейността на ЦУ на ССБ, разходите за дейността на Контролния съвет, разходите за изплащане на стипендии на студенти със зрителни увреждания, разходи за помощи и награди, разходи за закупуване на помощни технически средства, и естествено разходи за материали, консумативи, телефони, ел. енергия, отопление и т.н.
Второто направление, по което се насочват прогнозните разходи на ССБ са разходите извършвани от регионалните съюзни организации. Тези разходи обезпечават издръжката на организациите и на основните дейности, които те осъществяват. По проект тези разходи за 2009 г. трябва да възлязат на сумата 426,699 лв.
С 10 гласа „за” проектът на бюджет 2009 г. беше приет и ще бъде представен за обсъждане и приемане на заседанието на Общото събрание на пълномощниците.

5. Годишен  финансов отчет на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за 2008 г.

В началото на разглеждането на тази точка няколко встъпителни изречения сподели главният счетоводител на холдинга г-жа Роза Янчева.
Според нея финансовият отчет на дружеството ясно показва колко неотложна е нуждата от оборотни средства най-вече за предприятията в Дряново и Плевен, за да продължат дейността си. Положението в централата е много тежко, тъй като в нея постъпват само средства от наемите в Пловдив и половината от наемите от другите дъщерни дружества. Парите не стигат не само за осигуряване на възнагражденията на персонала на Централата, не достигат дори и за закупуване на елементарни материали, като хартия и други.
Разбира се, както се изисква от закона и националните счетоводни стандарти, отчетът за приходите и разходите отразява коректно дейността на фирмата, структурата на приходите и разходите, показва предходния и отчетния период и е база за анализ на нейната ефективност.  Краен показател за осъществяваната  дейност е финансовият резултат.
В материалите, които бяха предоставени за заседанието на управителния съвет се съдържат три таблици, които се фокусират именно върху крайните числа от данните за приходите и разходите на холдинга. В тези справки са посочени финансовите резултати на холдинга и на дъщерните дружества. Във втората справка от тези резултати са приспаднати приходите, получени от продажбата на дълготрайни материални активи и усвоени финансирания, а следващата справка показва чистия резултат от производствената дейност на дружеството, като за целта от нея са приспаднати и средствата, които са получени от отдадени под наем активи.

Таблица на финансовия резултат отчетен по предприятия за текущата и предходната година /поместените справки съдържат обобщени данни за клона и дъщерното дружество/.

Предприятие             2006 г.       2007 г.      2008 г.
                                   по ОПР    по ОПР     по ОПР     

Варна                           +217          +  93          +  61
Дряново                       +160          +169           -  65
Сливен                         -  23           +  46          +  72
Русе                              +  31          +  67          +  19
Плевен                         +  44           -  13          +  75
Шумен                          +  17           -  10          +    1
Стара Загора                -  55          +204          +  48
Пловдив                       +    7            -  11           -  24
София                           -  43          +  52          +246
централа                      +  74          +237          +251
Общо                            +429          +834          +684

Финансовият резултат е показател  за дейността на фирмата, при условие обаче, че от него се елиминират приходи и разходи, които нямат пряко влияние върху резултатите от основната производствена дейност. Такива са отчетените приходи от усвоени финансирания и приходи от продажби на материали  и дълготрайни активи.
Прилагаме справка за финансовия резултат, в която са приспаднати приходите от посочените по-горе дейности.

Предприятие                I*               II*              III*

Варна                        +  61              102              -  41
Дряново                     -  65                70              -135
Сливен                      +  72                56             +  16
Русе                          +  19                 20             -    1
Плевен                      +  75                 46            +  29
Шумен                       +    1                  0             +    1
Стара Загора            +  48                60              -  12
Пловдив                     -  24                  0              -  24
София                       +246              100             +146
централа                   +251                  0             +251
Общо                         +684              454             +230

I* - Финансов резултат за 2008 г. по ОПР
II* - Печалба от продажба на м-ли и ДМА и усвоени финансирания за 2008 г.
III* - Резултат без печалба от продажба на м-ли и ДМА за 2008 г.

Върху финансовия резултат оказват влияние и реализираните приходи от наеми. За да отчетем резултата само от производствената дейност, ще приспаднем и печалбата от наеми.

Предприятие       I*               II*               III*

Варна                -  41               80              -121
Дряново            -135                 1              -136
Сливен             +  16                 0             +  16
Русе                  -    1               54              -  55
Плевен             +  29                 0             +  29
Шумен              +    1              38              -  37
Стара Загора    -  12                1              -  47
Пловдив             -  24                0              -  24
София              +146            300              -154
централа          +251            413              -162
Общо               +230             905              -691

I* - Резултат без печалба от продажба на м-ли и ДМА за 2008 г.
II* - Печалба от наеми
III* - Печалба само от производствена дейност

Нормално е и особено на фона на ситуацията в страната предприятията да се стремят да печелят от всяка една възможност – в случая става въпрос за реализираните печалби от наеми, материали и други активи. Въпросът обаче  е в това, че това са средства с непостоянен характер и не решават проблемите свързани с оптимизацията на разходите.
Финансов резултат в централата – по принцип приходите в централата се формират от фактурираните стоки, фактурираните инструменти, от продажба на активи и основно от наемите. От реализацията на стоки в централата не се генерира никакъв резултат, тъй като в централата се префактурира на цената от предприятията. Реални пари през 2008 година в централата постъпват от наемите и от издръжката, в т. ч. от наемите в Пловдив.
По отношение на финансовия резултат в централата – централата приключва на печалба в размер на 251 х. лв. Отчетени са приходи в размер на 1329 х. лв. и са формирани от: :
Разходите са в размер на 1078 х.лв. и са както следва :
Направените разходи за възнаграждения, в т.ч. и осигуровки, са както следва :

От поместените по-горе данни с малки отклонения можем да кажем, че реално необходимите средства на централата възлизат приблизително на 1307 хил.лв., в т. ч – 907 х.лв. разходи за дейността /приспаднати заплати на управители/, 170 хил.лв. – лихви, 320 хил.лв. – плащания по заеми. Централата ще получава приблизително 413 хил.лв. от наеми по договори, сключени директно, и 360 хил.лв. от Пловдив - т.е общо 773 хил.лв. Това ще изправи централата пред сериозни проблеми по отношение на изплащане на заемите, задължения към доставчици, персонал и данъчни служби.
С 9 гласа „за” финансовият отчет на холдинга беше приет.

6. Отчет за дейността на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД за периода 1.1.2008 г. - 30.6.2009 г.

През 2008 г. на 3-ото заседание на 15-ото Общо събрание на пълномощниците  на ССБ беше приет "Анализ за състоянието на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, дъщерните му дружества и перспективи за развитието им". Този документ беше съпътстван с пакет от решения на върховния орган на управление на Сдружението. Отчетната година и началото на текущата преминаха в изпълнение на  част от приетите мероприятия:
1. Оптимизиране на стопанската дейност.
В процеса на обсъждане на цитирания материал за стопанската дейност от комисията по стопанските въпроси и УС на ССБ  всички се обединиха около факта, че е невъзможно да се създадат условия за увеличаване на обема на произвежданата продукция на дъщерното ни дружество в село Богомилово, Старозагорска община, които да гарантират финансовата му стабилност и развитие. На основание чл. 18, алинея 1, т. 5 от Устава, на заседанието си от 2 юни 2008 г. Управителният съвет на ССБ взе решение за закриване на дейността на "Успех Екоком ССБ" ЕООД - с. Богомилово. След серия от задължителни в такива случаи действия беше преустановена дейността на предприятието.
От 1 декември 2008 г. предприятието се стопанисва от управител и 4 работници дневна и нощна охрана.
В изпълнение на решението на Общото събрание на пълномощниците за поетапна концентрация на електроинсталационното производство Управителният съвет, на заседанието си от 17.ХI.2008 г.,  в присъствието на управителите на дъщерните дружества в този сектор, взе решение за прекратяване на дейността на "Успех Елтех ССБ" ЕООД Русе. Произвежданите изделия от това предприятие  бяха разпределени между дъщерните дружества: "Успех  Елком ССБ" ЕООД Варна и "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново. На горецитираното заседание се обсъди и финансовото състояние и перспективите за съществуване на Сливенското предприятие. С цел изплащане на стари задължения към персонала, държавата и кредит в размер на 45 хил. лева се взе решение  предприятието в Сливен да продължи дейността си при условие, че успява да реализира продукция в обем 45 – 50 хил. лева месечно. Тези обеми бяха достигани средномесечно през предходните две години. След оптимизиране на персонала, разчетите показваха, че това ще даде възможност да се обслужват текущите разходи и да се осигуряват средства, средно месечно  по 5–6 хил. лв., за погасяване на стари задължения, но поради това, че настъпи драстичен спад на реализираната продукция от това предприятие през периода януари –  март  2009 г. на  заседанието си  през м. април т.г. Управителният съвет взе решение за прекратяване дейността на “Успех Лайт ССБ” ЕООД Сливен и разпределяне на произвежданите до този момент в предприятието изделия отново между “Успех Елком ССБ” ЕООД Варна и “Успех  Техноком ССБ” ЕООД  Дряново.
Подготовката за прекратяване на дейността на дъщерното ни дружество в Русе започна в началото на м. февруари, след като приключи изпълнението на поетата поръчка за производство на уредни шнурове. Машините, инструменталната екипировка, техническата и технологична документация бяха прехвърлени в предприятията във Варна и Дряново през м. февруари и началото на м. март 2009 г. Управителят на “Успех Елком ССБ“ ЕООД Варна и малобройният му технически екип се справиха успешно със задачата за подготовка на производствените помещения, пуска на оборудването и усвояването на новите изделия за предприятието. През м. април настоящата година бяха произведени по поръчка първото количество уредни шнурове.
“Успех Техноком ССБ” ЕООД Дряново има готовност при наличие на пазарно търсене да произведе първите количества конзолни и разклонителни  кутии.
С цел създаване на необходимата организация, представители на дъщерните дружества в Дряново и Варна посетиха предприятието в Сливен и през м.май  на настоящата година започна прехвърлянето на инструменталната екипировка и машините.
За преустановяване дейността на “Успех Лайт ССБ” ЕООД Сливен вече са  извършени необходимите действия и през втората половина на м. май 2009 г. предприятието вече има персонал само от 11 човека, включващ необходимите технически лица за демонтаж и товарене на прехвърлените активи, счетоводител, н-к склад и охрана. След предаване на инструменталната екипировка, машините и полуфабрикатите на изделията, прехвърлени във Варна и Дряново, ще се извърши  пълна инвентаризация на предприятието. Не по-късно от третото тримесечие на настоящата година персоналът ще бъде сведен до необходимия минимум за стопанисване на обекта.
Управителният съвет и Общото събрание на пълномощниците са длъжни да разгледат всеки конкретен случай и в зависимост от очакваната ефективност от всеки обект да вземат решение за бъдещото им стопанисване.
2. Продажба на недвижимо имущество с цел осигуряване на средства за стопанската дейност.
В изпълнението на решенията на 3-ото заседание на 15-ото Общо събрание на пълномощниците на ССБ, проведено през миналата година, Управителният съвет стартира процедури за продажба на филиалите в градовете Добрич, Дупница, Гоце Делчев, Попово и село Бутан. Обектът в Дупница беше оценен от лицензиран оценител на стойност 120 000 лв. и продаден, съгласно Наредбата за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти собственост на ССБ и търговските му дружества и разходване на получените средства от сделките, за 156 550 лв. С решение на УС на ССБ парите са предоставени за оборотни  средства на  "Успех Елком ССБ" ЕООД Варна  в размер на 103 748 лв. (62 000 лв. доставка на месинг и 41 748 банков превод)  и "Успех Техноком ССБ" ЕООД Дряново – 50 000 лв. (16 000 лв. доставка  на месинг и 34 000 банков превод).
След преустановяване на дейността на предприятието в Сливен за продажба са обявени и 3 апартамента, 2 от които вече са продадени и с получените средства е погасен кредита към ОББ в размер на 45 000 лв. и дължимите осигуровки на персонала до м.март 2009 г.
По различни причини, не на последно място и по причина на драстичното падане на търсенето на недвижими имоти в резултат на световната икономическа криза, нито един от другите обекти, които бяха обявени за продажба, не беше продаден. Тази ситуация  е твърде неблагоприятна и допълнително усложнява проблемите, пред които е изправена нашата стопанска дейност.
3. Избор на управител на “Успех ССБ Холдинг“  ЕООД.
В изпълнение на това решение на Общото събрание на пълномощниците бяха проведени два конкурса. На заседанието на УС на ССБ от 17 февруари текущата година се явиха 5 кандидати за управител на “Успех ССБ Холдинг“ ЕООД и беше избран г-н Веселин Мирчев, който встъпи в длъжност на 04.03. 2009.
4. През второто полугодие на 2008 г. в страната ни започна с нарастваща сила да се чувства настъпилата световна икономическа криза. При тези обстоятелства беше невъзможно да се пристъпи към изпълнение на приетото решение от Общото събрание на пълномощниците на ССБ за разработване на програми за развитие в областта на филтърното производство, металния амбалаж и електроинсталационните изделия, изискващи значителни инвестиции. Новият управител на холдинга със своя екип, след като се ориентира в проблемите и възможностите на стопанската ни дейност, ще трябва да направи своите предложения в тази посока.
Дъщерните ни дружества във Варна и Дряново останаха единствени производители на електроинсталационни изделия през 2009 година. В “Успех Елком ССБ“ ЕООД Варна през отчетната година се забелязва спад спрямо предходните две в производството на съединители без шнур и светлинни ключове. Поддържаните нива за контакти и щепсели се дължи на поеманите от ръководството на предприятието износи за Сирия и Египет. В “Успех Техноком ССБ“ ЕООД - Дряново основните производства – светлинни  ключове и контакти, отбелязват чувствителен спад на реализацията. Изразен в проценти - за първите е  45%, а за вторите - 49%. Започналата криза в строителния бранш през четвъртото тримесечие  на отчетната година и задълбочаваща се през 2009 г. допълнително се отрази негативно върху обемите на реализираната продукция на вътрешния пазар, като за Варненското предприятие спадът спрямо предходната година за същия период е 49%, а за предприятието в Дряново е 48%.
Дъщерните ни дружества “Успех Металпринт ССБ“ ЕООД  Шумен и “Успех Металкап ССБ“ ЕООД Плевен са технологично свързани. Отчетните данни показват, че в първото дъщерно дружество през разглеждания период има стабилност на обема лакирана и литографирана ламарина в тонове, а за отчетната година има ръст от 30-35% спрямо предходната.
В реализацията на капачките «Туист ОФФ» през последните четири години се забелязва тенденция на ежегоден ръст, като за илюстрация можем да посочим, че за периода 2000 – 2004 г. са реализирани 46 338 058 бр. или средно годишно 9 267 611, а за следващия период 2005 – 2008 г. реализацията възлиза на 79 486 394 бр. или средно годишно 19 871 598 бр. Ръстът за 2008 г. спрямо предходната е 26.46%. Главен проблем за това предприятие си остава острият дефицит на оборотни средства. За съжаление  само за 2008 г. те намаляха  с 27 - 30%  поради ръста на цените на електролитната покалаена ламарина от 820 евро в началото на периода на 1050 евро в края на годината. През този период има ръст на цените на ползваните лакове и пластизоли между 10 и 30%. Оборотните средства намаляха допълнително и поради направените разходи за пуска на закупената сдвоена линия за производство на капачки "Туист офф". Цитираните данни поставят голям проблем пред ръководството на предприятието и холдинга да организират дейността през 2009 г. и да отговорят на завишеното пазарно търсене.
Каква е ситуацията в “Успех Филтър ССБ” ЕООД - гр. София. Филтрите за двигатели с вътрешно горене отчитат спад спрямо предходната година в размер на 21%. Филтрите за вентилационни и климатични исталации, които се превръщат в основно производство за предприятието след внедряването на новата технология “миниплийт“ и линиите за външни и вътрешни рамки на джобни предфилтри, както и поради внедряването в производство на нови модели филтри, бележи ръст – 49.28%.
В настоящия отчет можем да отбележим, че е налице тенденция на ръст на експорта. Този факт сам по себе си е положителен, но не е в състояние да компенсира спада на реализацията на вътрешния пазар и да доведе до положителни финансови резултати на действащите дъщерни дружества. От произвежданата от предприятията продукция най-големи шансове за експорт имат капачките “Туист офф” и в по-ограничени обеми филтрите за ДВГ и филтрите за вентилационни и климатични инсталации, както и някои електроинсталационни изделия, отговарящи на арабския стандарт, произвеждани във Варна и Дряново.
След продължителни и разгорещени дебати, отнасящи се най-вече към конкретните нужди от оборотни средства на отделните дъщерни дружества и към проблемите на вътрешната задлъжнялост, управителният съвет реши да приеме материала и да го предложи за обсъждане на Общото събрание. Беше решено на пълномощниците на Общото събрание да бъде предложено да вземат решение за откриване на процедура за продажба на вече закритите предприятия в Сливен, Стара Загора и Кюстендил, парцел с построените на него сгради на територията на "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - гр. Шумен и сградата на бившата пароцентрала в Дряново.
По следващата точка беше разгледан отчет за извършения ремонт и изразходваните средства за рехабилитационната база на ССБ в Дряново и необходимите средства за довършване на ремонта.
По тази точка членовете на УС се обединиха около становището, че трябва да се намерят необходимите средства за довършване на ремонта на рехабилитационната база на ССБ в Дряново, както и средства за закупуване на необходимия постелъчен инвентар и другите неотложни разходи.
След това заседанието продължи с обсъждане на материал за състоянието и перспективите за развитието на развойната база в Русе.
В представените на УС материали за състоянието на базата е описано колко и какви инструменти са произведени в нея в годините след създаването й. Но в дебатите по тази точка акцентите бяха поставени върху това, че произвежданите в нея инструменти се предлагат на предприятията на много високи цени, че те често не отговарят на качеството, което е необходимо за производството на качествена продукция, поради което се налага тяхното коригиране и доработване, а това от своя страна води до допълнителното им оскъпяване.
До този момент базата е изработвала най-вече инструменти за нуждите на линията в Плевен. Необходимите инструменти за това предприятие почти са изработени, а останалите предприятия нямат необходимия финансов ресурс, за да могат да си позволят да поръчат инструменти в развойната база. Отчетено беше, че заплатите на работещите в това звено са малки и следователно има текучество и много трудно се намират специалисти, които да постъпят на мястото на напусналите. Понастоящем в щата на базата са назначени 11 и половина бройки. Съставът е твърде малък. Няма взаимозаменяемост между отделните специалисти. Тежкото финансово състояние на предприятията поставя под въпрос самото съществуване на базата като самостоятелно звено в системата на холдинга.
Според г-жа Соня Иванова – управител  на варненското предприятие, би било добре, ако базата може да продължи да съществува, но при условие, че се върви към прецизна регламентация на взаимоотношенията между нея и предприятията, които биха ползвали произведени от нея инструменти. Недопустимо е продължаването на досегашното положение, в което няма яснота нито за сроковете, нито за качеството, нито за цените на инструменталната екипировка, която предприятията очакват да получат от развойната база.
Павлин Ангелов изтъкна приноса на базата за работата на линията за капачки в Плевен, но и той не можа да се въздържи да не изкаже недоумението си от това, че почти всички инструменти трябва допълнително да се връщат в базата за корекции и доработка. Генко Изворски беше значително по-категоричен. На него най-силно впечатление в представения отчет му е направил фактът, че един инструмент е бил започнат през 2005 г. и е бил завършен през 2008 г. Той подкрепя идеята за запазването на едно конструктивно бюро.
Според него, обаче „Един болт М16 се изработва за половин час и е срамота като чета, че са го работили 3 години. Аз съм за закриването на базата. Жалко, че се дадоха толкова пари и се купиха толкова скъпи машини.”
След приключване на дебатите по тази точка членовете на управителния съвет взеха предвид това, че в развойната база в Русе остават за довършване  два инструмента. Ето защо бе решено да бъде даден срок за тяхната доработка до средата на юли, а на следващо заседание на управителния съвет да се разгледа отново проблемът за базата и да се вземе окончателно решение  за нея.
Следващата точка беше за продажба на недвижима собственост на ССБ.
По тази точка членовете на УС решиха да дадат съгласието си за откриване на процедура за продажба на апартаменти в Сливен.
Управителният съвет разгледа и Докладна записка от К. Кабзамалян – експерт Международна дейност към ССБ относно участие в съвещание на Балканския консултативен съвет към ЕСС, проведено през периода 22 – 24 април 2009 г. в Крагуевац, република Сърбия.
По утвърдена вече традиция в края на почти всяко заседание членовете на Управителния съвет на ССБ разглеждат предложения за награждаване на заслужили членове на Съюза на слепите в България. На това заседание те решиха да удостоят със съюзни отличия за заслуги към развитието на делото на слепите и във връзка с навършване на кръгли годишнини - със сребърна значка г-жа Рада Маркова - бивш председател на териториалната съюзна организация в гр. Карнобат и със златна значка г-н Пламен Илиев – председател на териториалната съюзна организация в Пазарджик.
С приключването на работата по тази точка приключи и заседанието на Управителния съвет на Съюза на слепите в България.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 06, 2009

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДРУГИ
Малка обява
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Долни Дъбник
Кюстендил
При великотърновци
Бургас
ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА "ГЕОРГИ БРАТАНОВ"
Достойни бойци на културния фронт
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
СПОРТ
Отново наслука!
Приятелски турнир по шахмат
Голбален триумф на ЕВРО 2009 г.
Архив на изданието
1 2 3 4 5